__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"ec9c1":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"ec9c1":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"ec9c1":{"val":"rgb(57, 163, 209)","hsl":{"h":198,"s":0.62,"l":0.52,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Wat is de Mysterie van Babylon?

Voor veel mensen, met name in kerken, hebben geleerd dat veel zaken van Openbaring nog vervuld moeten worden. Maar dan in een nabije of verre toekomst. Zo wordt hun geleerd dat Openbaring hoofdstuk 6 en 7 nog in de toekomst ligt. Maar de geschiedenis liegt niet, tenminste als je er in verdiept.

Introductie


Inleiding

In Openbaring hoofdstuk 17 schrijft Johannes over een angstig visioen van een vrouw die regeerde over de koningen der aarde; hij beschreef haar op deze manier in vers 6: "En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen, en van het bloed der martelaren van Jezus." In vers 5 wordt haar een naam gegeven: "Mysterie, Babylon de Grote" Wat Johannes zag was een groot antichristelijk, wereld heersend systeem, dat alle naties zou beheersen en dat zoveel dood en verderf zou brengen over de volgelingen van Jezus Christus, dat Johannes zei dat zij "dronken was van hun bloed".

De Oprichting

Openbaring 15:1 zegt: "En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar, zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden; want in hen is de toorn Gods vervuld." Wat deze plagen ook zouden zijn, zij zouden de laatste of het einde zijn van Gods toorn over de aarde. De profeten schreven vele malen over de Dag des Heren waarin Gods toorn zou worden uitgestort over de goddelozen van de aarde. Het is mogelijk dat het uitgieten van deze zeven laatste fiolen van plagen zou plaatsvinden in de tijd die de profeten de "Dag des Heren" noemden, waarover we later in deze studie meer zullen zien.

De zeven plagen

De engelen hebben nu de zeven schalen van Gods toorn en we lezen in Openbaring 16: 1-2: "En ik hoorde een grote stem uit de tempel tot de zeven engelen zeggen: Ga heen en giet de schalen van Gods toorn uit op de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde; en er viel een hevige en pijnlijke pijn op de mensen die het merkteken van het beest hadden, en op hen die zijn beeld aanbaden." De toorn valt hier op hen die het systeem volgen dat door het getal wordt aangeduid.

Babylon, het beeld.

Babylon is het beeld wat in Daniël wordt uitgebeeld. Babylon wordt het goudenhoofd genoemd, wat betekend dat Babylon al die andere rijken daarna ook vertegenwoordigd. Dus, Babylon bestaat uit verschillende rijken onder verschillende machtshebbers.

Een visioen van Johannes

In Openbaring hoofdstuk 17 schrijft Johannes over een angstig visioen van een vrouw die regeerde over de koningen der aarde; hij beschreef haar op deze manier in vers 6: "En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen, en van het bloed der martelaren van Jezus." In vers 5 wordt haar een naam gegeven: "Mysterie, Babylon de Grote" Wat Johannes zag was een groot antichristelijk, wereld heersend systeem, dat alle naties zou beheersen en dat zoveel dood en verderf zou brengen over de volgelingen van Jezus Christus, dat Johannes zei dat zij "dronken was van hun bloed".

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te tweeten

Israël & de Symbolische taal


Het Kwaad In drie delen

In Openbaring 16:19 lijkt het erop dat de grote stad (Mysterie Babylon) dan door dat schudden in drie delen wordt verdeeld, vlak voordat zij totaal wordt vernietigd en voordat de heerschappij van Christus op de aarde wordt ingesteld. Deze drie delen van Babylon zijn reeds gevormd op de aarde. Een blik op onze huidige wereld laat zien dat Rusland één invloedssfeer in de wereld controleert, met zijn macht gecentreerd in Moskou, en als belangrijkste gebied van controle Rusland en Oost-Europa heeft.

De vier beesten

Om tijd te besparen zal ik u in het kort vertellen wat deze beesten zijn, want het zou veel te veel ruimte in beslag nemen om mijn punt te bewijzen. Het eerste beest is het oude Babylon. Sommigen van u, archeologiestudenten, weten dat de poorten van de oude stad Babylon werden bewaakt door monsterlijke stenen leeuwen, met adelaarsvleugels die uit hun zijden kwamen. Dat was het symbool van Babylon.

De Opname der Gemeente

De doctrine van de "opname", de doctrine die honderdduizenden belijdende Christenen heeft geneutraliseerd, is geen doctrine van God. Het is geen doctrine die christenen zal bewegen tot gehoorzaamheid aan Gods Woord - aan Gods oproep om Babylon te vernietigen. Het is een doctrine die hen zal verhinderen de macht van de anti Christus te weerstaan. Terugkerend naar Openbaring 17:12 lezen wij dat er ook tien koningen zijn die nog geen koninkrijk hebben ontvangen, maar macht als koningen ontvangen - één uur met het beest.

Vele voorspellingen

Velen voorspellen vandaag het einde van de wereldvrijheid. Sommigen spreken over een antichrist of een antichristelijk systeem dat over de hele wereld zal heersen en grote verdrukking over de mensen op aarde zal brengen. Sommigen zijn zelfs begonnen dat systeem te vereenzelvigen met bestaande organisaties als de V.N., de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, en, in de laatste jaren, de Trilaterale Commissie onder leiding van Rockefeller.


Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.
Klik hier om te Tweeten

De opname der gemeente

Vele kerken en gelovigen zijn er van overtuigd dat de hoofstukken 6 en 7 van openbaring gaat over de opname der gemeente voor of na een grote verdrukking. Allebei leerstellingen zijn foutief en komen rechtstreeks uit Babylon om de gelovigen te misleiden.

Israël en modern Babylon


Bevrijding van Israël

In Micha 4 zijn de eerste drie verzen vrijwel identiek aan Jesaja 2. Dan spreekt God over de herverzameling van het Israëlitische volk in Micha 4:6 en 7. Na het lezen van deze verzen zullen we verder gaan om te zien dat geprofeteerd was dat Sion aan het eind van dit tijdperk in gevangenschap naar Babylon zou gaan. Micha 4:6: "Te dien dage, spreekt de Here, zal Ik haar vergaderen, die stilstaat, en Ik zal haar vergaderen, die verdreven is, en haar, die Ik verdrukt heb....." Dit zou het verstoten Israël zijn. Micha 4:7: "En Ik zal haar, die halt gehouden heeft, tot een overblijfsel maken, en haar, die verstoten is, tot een sterke natie; en de Here zal over haar heersen op de berg Sion, van nu aan, tot in eeuwigheid."

Israël & Mysterieus Babylon

God zij geprezen, haar einde is nabij en, afgaande op de context hier, zal zij voor de meeste mensen een mysterie blijven totdat haar vernietiging eindelijk voltooid is; dan zullen zij zien wat zij precies was. Openbaring hoofdstuk 18, vervolgt de beschrijving van Babylons einde in vers 20: "Verheugt u over haar, gij hemel en gij heilige apostelen en profeten, want God heeft u op haar gewroken." Wij, christenen, moeten ons verheugen over haar einde, en niet bedroefd zijn dat het huidige wereldsysteem voorbijgaat, maar verheugd dat haar goddeloze controle en vernietigende invloed ten einde is.

Rode Bolsjewieken

De rode bolsjewieken verklaren al meer dan honderd jaar dat hun doel de verovering van de wereld is en de uitroeiing van het christendom op aarde. Zij hebben meer dan de helft van Europa, driekwart van Azië, een groot deel van Afrika, en nemen nu Latijns Amerika over. Zij hebben honderden miljoenen mensen afgeslacht in hun bloedige mars naar de wereldheerschappij. Was niets van dit alles bekend aan God Almachtig of geschreven in Zijn Woord?


Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.
Klik hier om te Tweeten

Klik op een menu item hieronder voor meer info!

>