__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"ec9c1":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"ec9c1":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"ec9c1":{"val":"rgb(57, 163, 209)","hsl":{"h":198,"s":0.62,"l":0.52,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Heilige namen

Helaas zien wij vele scheuringen in kerken en ook in Israël groepen omtrent de heilige namen. Moeten wij nu werkelijk de heilige namen gebruiken of niet? In deze studie gaan wij in op deze materie.

Hoe en wat?


De Hoe en het Waarom

In de laatste paar decennia van de 20e jaar-honderd (eeuw) hebben we een toename gezien in het gebruik van de termen, Heilige/Zalige Naam van God en de noodzaak om deze te gebruiken om meer effectieve zegeningen van God te krijgen of iets in die richting.

Wie zijn dan de Joden?

De Joden zijn niet Gods Israël-volk en zijn leugenaars vanaf het "begin van hun wortels", omdat zij geen "heilige geest" (een gezindheid van God) in zich hebben. Zij hebben, net als alle niet-Adamieten, slechts een geest die beheerst wordt door het vlees, dierlijk denken, vleselijke kennis.

De Sefardische Joden

Zij komen uit de Sefardische steden, Sepharvaim. Vandaar dat zij de Sefardiërs zijn uit de boeken der Koningen en na verloop van tijd werd de naam Sefardisch, nadat zij van het land Judea naar Noord-Afrika en Spanje waren getrokken. Het stamwoord is 'Sefar', vanwaar het woord 'Cijfer' komt, zoals in getallen, om in de context 'boekhouden' te betekenen.

Eerbied & respect

Als wij als Israëlieten spreken over onze God de Vader dan behoren wij in eerbied met Hem om te gaan. Ik noem mijn vader en moeder ook niet bij hun naam, zoiets is oneerbiedig.

Vele talen onder de Israëlieten.

Israël zou bekend komen te staan onder nieuwe namen en nieuwe talen(tongen). Als God het nodig had geacht dat wij Hebreeuws gingen leren dan had hij ons die taal wel gegeven toen wij verstrooid werden via Assyrië. Zoals wij mochten leren hierboven was er niemand die Hebreeuws sprak, geen enkele apostel, profeet etc. En nog een mooie bijkomstigheid is dat toen de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond, er vele Israëlieten waren die allerlei verschillende talen spraken.

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te tweeten

De voormalige wereld.


Wie waren de Masoreten?

De Masoretes waren een Karaite groep van Joodse Schriftgeleerden. Jezus zei: wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën. Toch zouden op den duur ook de katholieken de MT gebruiken, ...maar de orthodoxe oosterse kerken doen dat nog steeds niet.

Over de Septuagint

De Septuagint werd geschreven in het Grieks van die tijd, omdat dat de taal van die tijd was in de hele relevante wereld van die tijd en de wereld waarin Jezus was geboren, evenals de Apostelen. Grieks was zozeer de taal van die tijd dat Israëlieten in de klassieke wereld niet langer het Kanaänitische dialect spraken van de generaties voor hen.

De heilige naam

Maar voordat ik antwoord geef op het 'misschien' laat me het volgende nog eens helder (duidelijk) stellen, dat nergens in de Septuagint de 'Vier-brieven' voorkomen, noch zijn ze uit de LXX gehaald en noch hebben Jezus of de apostelen het ooit gebruikt. 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Laat deze studie voor jou als een herleving zijn in jouw denken. Ons denken moet namelijk veranderen, niet ons gevoel. Jezus opende het verstand van de Emmaüsgangers en niet hun gevoel.


Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.
Klik hier om te Tweeten

Laat zien wie ze werkelijk zijn

Er is maar één manier om deze joden van hun macht te ontslaan en dat is door te laten zien wie zij werkelijk zijn en wat hun oorsprong is. Dingen zijn vaak anders dan wat ons altijd is geleerd.

Ware betekenis


De naam

Dus, in onze vertalingen, aannemende dat de genomineerde woorden YHWH of om de een of andere reden, YHVH waren, zijn deze dan treffend vertaald! Aangezien geen enkele tong heilig is, en zeker geen rabbijnse, kunnen we gemakkelijk en eenvoudig zeggen dat Gods genomineerde woorden (naam) is/zijn, "Ik ben".

Voor de dag van Pinksteren

De Apostelen bevonden zich in een overgangsperiode tussen het oude verbond en het nieuwe verbond, en in het oude verbond waren wij als dienaren en dus had het Rabbijnse debat over wat de ware manier was om de meest toepasselijke genomineerde titel uit te spreken zijn verdienste.

De Dode Zee Rollen

Veel van de gangbare gedachten waren gebaseerd op de ideeën van een Joods-Christelijke geleerden en Joden met wie zij samenwerkten. (Merk op dat ik hier Judeo-Christenen zei, want zij staan ver af van wat nodig is om als Christelijk te worden beschouwd).

Misleiding van vele leringen

Omdat dit je hele ziening op de wereld zal veranderen is het vaak de luiheid der geest die zegt “Dus, wij zijn misleidt en God heeft niet ingegrepen? Ik moet dus alles los laten van wat ik heb geleerd? Snap je niet dat dit zelfs mijn gevoel kwetst en mijn veilige ondergrond weg haalt? Wat moet ik nog gaan geloven? Waarom laat God het toe dat wij zolang zijn misleid, dat kan toch niet?”


Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.
Klik hier om te Tweeten

Klik op een menu item hieronder voor meer info!

>