__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"ec9c1":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"ec9c1":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"ec9c1":{"val":"rgb(57, 163, 209)","hsl":{"h":198,"s":0.62,"l":0.52,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

De eindtijd

In de Middeleeuwen heeft de roomse kerk allerhande valse "wonderwerken" verricht, om de ongeletterde bijgelovige massa te misleiden, precies zoals voorspeld is in 2 Tessalonicenzen 2:9,10. Dit zijn de dingen, die de oude hervormers en hun vrome voorgangers duidelijk gezien hebben, de vinger naar de paus gericht en gezegd hebben: "daar is het beest, de man van zonde".

Om zand in de ogen van deze Godsmannen te gooien, heeft de Jezuïtische priester Ribera, in het jaar 1558, de theorie ontworpen van de verschijning van een verschrikkelijke Godslasteraar, die aan het eind als een individu met al deze machten te voorschijn zou treden en die deze krachten zou benutten. Hij zou dan, volgens Ribera, 1260 dagen regeren en dan zou het boek van Openbaring, vanaf Hoofdstuk 4 tot 22 in vervulling gaan.

De oude hervormers hebben deze theorie echter als een boze pauselijke zet ontmaskerd, waren hierdoor niet misleid en zijn de daarop volgende 200 jaar steeds meer in de vergetelheid geraakt.


Geheime opname der gemeente...?


Tussen de jaren 1826-1830 heeft Dr. S.R. Maitland, de bibliothecaris van de aartsbisschop van Canterbury, deze jezuïtische waanvoorstelling op gediept, het door Edward Erving laten vertalen en publiceren. Sommige predikers zijn hiervoor "gevallen" en is deze theorie bekend geworden als de futuristische vertolking van de profetieën.

Een persoon met de naam J.N. Darby, de stichter van de plymouth brethren, heeft dit aangegrepen en verder verspreid. Om dit te laten kloppen met Hoofdstuk negen van Daniël en de 70 weken of 490 dagen=490 jaar, is de laatste week toen losgekoppeld van de vorige 69 weken en is er een opening van 2000 jaar (de periode tussen de eerste en tweede Komst van Jezus) tussen de 69e en de 70e week geplaatst.

Geschiedenis van deze leer


Ribera

Ribera

Wist je dat Jezuïeten ook verbonden waren met de Illuminatie? Zo heeft Ribera wel meer theorieën ontworpen om de massa te misleiden. Zijn invloed vandaag de dag vindt je weer terug in kerken. Wie misleid is weet niet dat ie misleid is.

Babylon

Babylon

Misschien wist je dit nog niet; maar vrijwel alle kerken hebben kenmerken van Babylonische invloeden. Dit komt omdat kerken niets meer dan dochters zijn van de Grote Hoer, jawel de moederkerk, het Rooms Katholieke kerk.


De moderne eindtijd leer moest de Rooms katholieke kerk beschermen.
Klik hier om te Tweeten

Bekijk de video hieronder


De zogenaamde opname van de Gemeente.

Bekijk de video hiernaast en kom zelf tot ontdekking hoe mensen over de hele wereld misleid zijn met de moderne eindtijd leer.

De Grote verdrukking...?

Helaas is er nog veel verwarring over de Grote verdrukking. Wat is eigenlijk de grote verdrukking?

In feite is het woord "Grote Verdrukking" een miskleun van vertaling. Want in de Griekse Strong's hebben wij ontdekt dat het gaat om een lange verdrukking. Het woordje "groot" vertaald in feite weer terug naar "lang". Het gaat dus om een lange verdrukking die als barensweeën steeds erger wordt.

De lange verdrukking is eigenlijk begonnen nadat Jezus opvoer naar de Vader. Dat wij op dit moment op de finish bevinden is zeker een feit. Maar mensen denken nog veel te klein van wat er in de Bijbel staat geschreven. 

Verwar de Gemeente niet met een kerk!


Gemeente!?

Gemeente!?

Kerken beschouwen de Gemeente als de bruid waar ze gelijk al de fout in gaan. De Gemeente waarover gesproken wordt zijn de uitverkorenen uit Israël. God had en heeft nog steeds één vrouw en dat Israël, zij is de bruid van God!

Jezus heeft geen kerk gesticht.

Jezus heeft geen kerk gesticht.

Niet de kerk moest verlost worden van hun overtredingen. Maar God's uitverkoren volk! God formeerde een volk uit het nageslacht van Adam, genaamd Israël! Dus, wat kerken doen is het aanzien van mensen zoeken.


De moderne eindtijd leer moest de Rooms katholieke kerk beschermen.
Klik hier om te Tweeten
>