Doelstelling


Over Israël

Over Israël

De zuivere nakomelingen van de Verloren Tien Stammen van Israël worden vandaag gevonden onder de Anglo-Saksische, Keltische, Germaanse en met hen verwante natiën van West-Europa. Zij zullen tezamen met de zuivere afstammelingen van Juda en Benjamin, die nog dezelfde roeping en opdracht van God hebben, optrekken om aan alle natiën het licht van de eeuwige, waarachtige God en zijn verlossingsplan te demonstreren.

De Bijbel

De Bijbel

De Bijbel in de oorspronkelijke talen, wordt als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God erkent, waarin Hij Zichzelf aan de mensheid heeft geopenbaard. De Bijbel is de enige maatstaf voor het geloof, gedrag en opvattingen en er is geen dwaling in al wat zij verklaart. Israël is het Volk van de Bijbel en de Bijbel is het boek van Israël. 

De Godheid

De énige, waarachtige God heeft Zich Zelf als de enige, eeuwige, zelfgenoegzame, “Ik Ben” geopenbaard in Zijn Woord, in Zijn Schepping en in Zijn optreden als Vader, Zoon en Heilige Geest.
(Deuteronomium 6:4, Matteüs 12:29).

De verlossing en verzoening

De tweede Adam, de mens Christus Jezus, de Zoon van God, is voor de eerste Adam, uit wie de totale mensheid is ontstaan (Adamitisch geslacht) (Handelingen 17:26), en voor al zijn nakomelingen ter Verzoening en Verlossing aan het kruis van Golgotha gestorven. Hij, Jezus Christus, is ten derde dage weer opgestaan uit de dood en leeft voor altijd om bij de Vader voor hen te pleiten.
(Genesis 1:26-31, 3:1-5, Romeinen 5:12-21, Titus 2:11-14, Hebreeën 7:25).

Deze boodschap van verlossing en verzoening is door Christus Zelf en Zijn discipelen aan Israël gebracht.

De redding vindt plaats door het bad van de Wedergeboorte, (van boven af verwekt zijn/worden), de Vernieuwing door de Heilige Geest en de Rechtvaardigmaking uit Genade. Deze Wedergeborenen zullen erfgenamen van God worden volgens de Hoop van het Eeuwige Leven.
(Romeinen 8:17, Titus 3:5-7).

De Heilige Geest getuigt samen met de geredde Israëlieten, dat zij Kinderen van God zijn. Alle mensen zullen dat aan hen kunnen zien in een leven van gerechtigheid en ware heiligheid.
(Hosea 1:10-12, 1 Korintiërs 12:13). 

Het Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal, waarbij ongezuurd brood en druivensap gebruikt wordt, moet bediend worden volgens het bevel van Onze Here Jezus. Dit samenkomen aan de “Tafel van de Heer” is niet alleen een verkondiging van Zijn kruis-dood, maar bovenal van Zijn Wederkomst om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. Overeenkomstig geschreven in 1 Korintiërs 11:17-34, dient een ieder, die aan de “Tafel des Heren” wil deelnemen, zichzelf te toetsten aan dit Schriftgedeelte. Alvorens tot de bediening wordt overgegaan, dient men daarom een moment van stilte en bezinning in acht te nemen.

De doop

De doop zal door onderdompeling in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (en in de Naam van Jezus), bediend worden als teken van het samen met Christus begraven worden en met Hem opstaan uit het Watergraf tot een nieuw leven.

Deze doop moet als opdracht van de Schriften bediend worden aan hen, die zich waarlijk tot de God van Israël bekeerd hebben, geloven in de Here Jezus Christus als hun Zaligmaker en Middelaar.

Door dit uiterlijke symbool van afwassing in het water wordt beleden, dat het hart reeds is gereinigd door het Bloed van Jezus Christus. Deze Doop is dus geen aflegging van lichamelijke vuiligheid, maar veelmeer een bewijs van een goed geweten tegenover God. De Doop wordt uitsluitend bediend na een persoonlijke aanvraag daartoe.
(Matteüs 28:19, Handelingen 10:47, Romeinen 6:4, Kolossenzen 2:12, Hebreeën 10:22, 1 Petrus 3:21).

De Heilige Geest

Reeds Johannes de Doper wees erop, dat de Christus, die na hem zou komen, de gelovigen met Geest en Vuur zou dopen. Christus Zelf zegt hierover, dat de Vader de Heilige Geest geven zal, aan allen die hem daarom zullen bidden.
(Lucas 11:3).

De Heilige Geest, de Trooster, wordt ons bovendien nog eens door Christus voorgesteld als onze Leermeester.
(Johannes 14:26).

Daarom zal het voor alle gelovigen noodzakelijk zijn om ernstig te zoeken naar die Geest en een vurig begeren daarnaar te tonen.
(Matteüs 3:11-12, Handelingen 2:38).

De Gave van de Heilige Geest

Er is echter een grote verscheidenheid aan Gaven van de Heilige Geest, die aan mensen wordt gegeven, gelijk de Vader het wil. Die verdeling van Geestes-Gaven brengt dus ook een verscheidenheid aan vruchten van de Heilige Geest met zich mee. De Gave der Profetie, Gezondmaking, Onderscheiding der geesten, Van vreemde talen, Uitlegging van vreemde talen, Onderwijzing, Prediking en Evangelisatie.

De Schrift leert ons, dat het noodzakelijk is om te bidden om deze Gaven en te ijveren (naarstig te zoeken), naar deze Gaven, Het belangrijkste is echter om te streven naar de Gave der Profetie!

(Handelingen 1:1-4; 8:12-19; 10:43-48, 1 Korintiërs 12 en 14).

 

De Heiligmaking

De Schrift leert ons een leven van heiligmaking. Alle Heiligmaking komt voort uit Christus, die in onze harten wil wonen. (1 Korintiërs 1:30).

Om deze Heiligmaking te ervaren, moeten wij steeds weer onze zonden belijden (en laten staan).

(Spreuken 28:13, Jesaja 55:7, Kolossenzen 3:1-17, Jakobus 5:16).

Christus is de hoop van onze heerlijkheid. De Heiligmaking van alle gelovigen, is de wil van God en wij moeten nauwgezet begeren en najagen in gehoorzaamheid aan Gods Woord en Wet.

(1 Thessalonicenzen 5:23, Hebreeën 12:14, 1 Petrus 1:15-16, 1 Johannes 2:6).

 

De gemeente “Ekklesia”

De gemeente als Lichaam van Christus, waarvan Hij zelf het Hoofd is (Efeze 5:23), bestaat uit alle waarachtige bekeerde en wedergeboren (van Boven verwekte), personen van het ware Israël (Romeinen 9:3-5). Met hun kinderen, zolang deze zelf nog niet tot de jaren des onderscheids zijn gekomen.

(Johannes 1:11-13; 3:3-7, 1 Korintiërs 12:12-13, Galaten 3:28).

 

De Goddelijke Genezing

Verlossing van ziekte maakt net zoveel deel uit van de Verzoening, als de Verlossing van zonden door Jezus Christus en is als zodanig “Brood voor de kinderen van het Koninkrijk” (Jesaja 53:4, Matteüs 8:16-17, Matteüs 15:26, Jakobus 5:14).

 

De eerste opstanding

De opstanding tot het Eeuwige Leven van allen, die in Christus ontslapen zijn, is de Zalige Hoop van de Gemeente. Diegene, die gered zijn en in leven blijven tot aan de eerste opstanding, zullen samen met diegenen, die deel hebben aan die eerste opstanding, in de wolken weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht, om dan samen met Hem terug te keren naar de aarde, om met Hem duizend jaar lang te regeren en om nooit meer van Hem gescheiden te worden!

(Thessalonicenzen 4:16-17, Openbaring 20:4-6, Romeinen 8:23 e.v.a).

 

De duizendjarige regering van Jezus

De openbaring van de Here Jezus Christus uit de hemel, de verzameling en het herstel (en behoudenis) van Israël als natie en de duizendjarige regering van Christus op de nieuwe aarde, is een belofte van Gods Woord en de enigste hoop voor de wereld. (2 Thessalonicenzen 1:17, Openbaring 19:11-14, Romeinen 11:25-29, Lucas 1:31-33).

 

De poel van vuur en zwavel (De hel)

De duivel en zijn engelen, het beest en de valse profeet en een ieder, wiens naam niet in het Boek des Levens staat opgeschreven, zal in die poel van vuur (de hel) geworpen worden. Dat is de tweede dood. (Openbaring 19:20; 20:10-15).

 

De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

Wij verwachten, volgens de belofte des Vaders, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid zal wonen en de dood geen plaats meer heeft. (2 Petrus 3:13, Openbaring 21:1, 4).

 

Lofprijzing

Lofprijzing was door de eeuwen heen een integraal deel van Israëls aanbidding van de God van Abraham, Isaäk en Jakob.

 

Slotbepaling

Waar geen enkele leerstelling ooit volledig kan zijn, leeft ook binnen ons Korps een sterk bewust zijn van onze tekortkomingen. Tot slot zij dan ook vermeld, dat in iedere situatie waarin wij kunnen komen te verkeren en bij elke vraag die ons gesteld kan worden, zal uitsluitend de Heilige Schrift als het laatste en gezaghebbende Woord beschouwd worden.

 

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten

Zijn jullie een sekte?

Nee, wij zijn geen sekte. Helaas worden wij ervan beticht een sekte te zijn. Wie de waarheid durft te spreken wordt als een sekte beschouwd in deze wereld.

Negatieve berichten

Wie ons heeft opgezocht via Google zal vast wel hebben gezien dat er veel kritiek is op het Ekklesia Evangeliekorps Holland. Hiervoor waarschuwde de Messias al dat dit zou gebeuren. Vergeet ook niet dat onze boodschap niet past in een multiculturele samenleving. Je wordt echt niet vervolgt omdat je alleen maar spreekt over liefde, want dat is wat kerkmensen geloven.

Je wordt vervolgd omdat je een geluid laat horen dat niet overeenkomt met waar mensen mee zijn grootgebracht. Vergeet niet dat hersenspoeling niet iets is van de laatste paar jaren. Ware misleiding heerst al eeuwenlang. Omdat het volk in die misleiding zijn grootgebracht is het bijna onmogelijk om daar weer uit te komen.

Misleiding

Omdat wij in een tijd leven van grote misleiding, is het duidelijk waarom het Hollandse volk niet openstaat voor de waarheid.

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten

>