__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"ec9c1":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"ec9c1":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"ec9c1":{"val":"rgb(57, 163, 209)","hsl":{"h":198,"s":0.62,"l":0.52,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Apartheid

Dit is het meest moeilijke onderwerp waar liever niemand over spreekt. Toch is het van groot belang dat hierover gesproken wordt. Als wij spreken over apartheid dan denken wij aan de apartheid dat in Zuid Afrika in 1994 werd afgeschaft. Maar over het werkelijke doel van de apartheid werd geen aandacht aan besteed waardoor we maar één kant van het verhaal kennen.

Apartheid dat door de boeren in Zuid Afrika werd nageleefd kan teruggevonden worden in de Bijbel. Door de gehele Bijbel heen wordt er gesproken over Apartheid. Maar wie zich er niet in verdiept zal ook nooit weten wat het doel achter de apartheid zit.

Wees Heilig, want Ik Ben Heilig!


Zuiverheid

De Twaalf Stammen van Israël waren het enigste volk voor wie God zeer streng bevolen heeft om hun bloed zuiver te houden en alleen met hun eigen mensen te trouwen.

Vermenging

Vermenging

Het zal dus zelfmoord zijn voor ons ras en betekend dat om met gekleurde rassen te trouwen tegen de wet van God in gaat. De gekleurde natiën beschouwen het als een grote eer om blank bloed in hun aderen te krijgen.

Apartheid = Heiligheid

Apartheid = Heiligheid

God zei "Wees Heilig, want Ik ben Heilig". In de Hebreeuwse en Griekse vertaling zien we dat Heilig apart, apartheid, afgezonderd, uitgezonderd betekend. Israël kreeg de opdracht zich niet te verzwageren met vreemde volkeren.

Apartheid heeft niets te doen met haat.


Verscheidenheid in de schepping

Verscheidenheid in de schepping

God heeft verscheidenheid geschapen. We vinden dat in de natuur onder de planten, dieren en volkeren. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was

Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid

Apartheid heeft alleen te maken met gehoorzaamheid. Israëls opdracht is en was om zichzelf apart te houden van andere volkeren. Dit betekend niet dat Israël zo goed is en was. Want het volk Israël is een hardleerse volk.

Ezra 10:2,3

Wij zijn ontrouw geweest jegens onze God, doordat wij vreemde vrouwen uit de volken des lands hebben gehuwd; desondanks is er nog hoop voor Israël. Laat ons dan nu een verbond sluiten met onze God, dat wij alle vrouwen met de uit haar geboren kinderen zullen wegzenden, volgens de raad van mijn heer en van hen die beven voor het gebod van onze God; en laat er gehandeld worden volgens de wet

Vermenging op velerlei manieren.

De Heer keurt vermenging zeer sterk af: "Gij zult uw wijngaard niet met tweeërlei zaad bezaaien, opdat niet de gehele oogst van het zaad dat gij gezaaid hebt, en de opbrengst van de wijngaard aan het heiligdom vervalt. Gij zult niet ploegen met een rund en een ezel tezamen. Gij zult u niet kleden met een kleed van tweeërlei stof, wol en linnen tezamen" - Deuteronomium 22:9-11

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten


Israël in de laatste dagen


De straf van Israël

De straf van Israël

In de laatste dagen zou Israël overspoeld worden door vreemde volkeren. Verschillende profeten hebben daarover geprofeteerd, waaronder in het bijzonder Openbaring van Johannes.

Toestroom van moslims

Toestroom van moslims

In het bijzonder moeten wij voor ogen houden dat Israël momenteel geteisterd wordt door moslims. Zie hoe Europese landen overgenomen worden door moslims. Dit alles heeft te maken met de ongehoorzaamheid van Israël!

Welke ongehoorzaamheid?

Welke ongehoorzaamheid?

Hoererij, homoseksualiteit, rassenvermenging, dronkenschap, goddeloosheid, hoogmoed, afgunst en ga zo maar door. Dit is nog maar een fractie van de ongehoorzaamheid van Israël.

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten

Deuteronomium 7:3,4,6

"Gij zult u ook met hen niet verzwageren; uw dochters zult gij aan hun zonen niet geven, noch hun dochters nemen voor uw zonen; Want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, zodat zij andere goden zouden dienen, en de toorn des Heren tegen u zou ontbranden en Hij u weldra zou verdelgen...Want gij zijt een volk, dat de Here, uw God, heilig is; u heeft de Here, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn" 

De onderdrukking van Israël

Geen wonder dat de Bijbel zegt, dat in de laatste dagen, wanneer de hordes van het Noorden en het Oosten (Rusland, China en bondgenoten) tegen Israël (het Christelijke Westen) optrekken, dan zullen de huizen geplunderd en de vrouwen onteerd worden. Wordt wakker mensen, het is te laat als u dan denkt: dit is de tijd om de Heer zoeken. Er schijnt een helse drang te zijn om het bloed van de blanke man te vertroebelen.

Het wordt zeer duidelijk in de Bijbel voorspeld, dat de donkere natiën van het Oosten in de laatste dagen zullen oprukken tegen de blanke natiën van het Westen.

Multiculturele samenleving

Multiculturele samenleving

De multiculturele samenleving is zo goed als mislukt. De wetenschap heeft bewezen dat verschillende volkeren op één grondgebied laten leven niet werkt. Niet voor niets heeft God grenzen gesteld en grondgebieden aangewezen waarop alle volkeren zouden leven.

Politieke correctheid

Men doet altijd heel erg politiek correct maar we weten allemaal heel goed dat mensen kliekjes vormen van gelijk denkende mensen, ook qua kleur en cultuur. Ik heb nog nooit een goede reden gehoord waarom dit slecht is, het is gewoon een eigenschap van de mens. Toch heerst er een mythe dat een multiculturele maatschappij de utopische norm hoort te zijn en er een plicht is om hieraan deel te nemen.

De bijbel is duidelijk

De bijbel is duidelijk

Het is duidelijk hoe de Bijbel spreekt! Alle gebeurtenissen in onze tijd zijn verbonden met vroegere profetieën. Alle voorspellingen die gedaan zijn door de profeten geven in onze tijd steeds meer hun vrucht. Vergeet niet dat wij te maken hebben met een ongehoorzame volk dat hardleers is en daarom gestraft moet worden.

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten

Klik op een menu item hieronder voor meer info!

>