• Home
  • /
  • Studies
  • /
  • Overige
  • /
  • De opname der gemeente – De grootste misleiding in kerkelijke geschiedenis

De opname der gemeente – De grootste misleiding in kerkelijke geschiedenis


Door: Sjouke van der naalt

De geschiedenis van Ribera

Voor wij verder kunnen gaan over het ontstaan van de Opname der Gemeente, moeten wij eerst de geschiedenis kennen van Ribera. Wie was Ribera en wat was zijn taak?

Ribera werd geboren in Villacastín. Hij trad toe tot de Sociëteit van Jezus in 1570, en doceerde aan de Universiteit van Salamanca. Hij trad op als biechtvader van Teresa van Avila. Hij overleed in 1591 op vierenvijftigjarige leeftijd, een jaar na de publicatie van zijn werk In Sacrum Beati Ioannis Apostoli, & Evangelistiae Apocalypsin Commentarij.

Schilderij van de Jezuïtische Priester Ribera

Na de eerste triomfen van de Reformatie riep Rome nieuwe krachten bijeen, in de hoop haar vernietiging te bewerkstelligen. In deze tijd werd de orde der Jezuïeten opgericht, de wreedste, de meest gewetenloze en machtigste van alle voorvechters van het pausdom. Afgesneden van aardse banden en menselijke belangen, dood voor de aanspraken van natuurlijke genegenheid, verstand en geweten geheel tot zwijgen gebracht, kenden zij geen andere regel, geen andere band dan die van hun orde, en geen andere plicht dan de macht ervan uit te breiden. (Het evangelie van Christus had zijn aanhangers in staat gesteld het gevaar te trotseren en het lijden te verdragen, niet afgeschrikt door kou, honger, zwoegen en armoede, de banier van de waarheid hoog te houden tegenover de pijnbank, de kerker en de brandstapel. Om deze krachten te bestrijden, bezielde het jezuïtisme zijn volgelingen met een fanatisme dat hen in staat stelde gelijksoortige gevaren te doorstaan, en aan de macht van de waarheid alle wapens van bedrog te weerstaan. Geen misdaad was te groot voor hen om te begaan, geen bedrog te laag voor hen om uit te voeren, geen vermomming te moeilijk voor hen om aan te nemen. Eeuwige armoede en nederigheid gezworen, was het hun weloverwogen doel rijkdom en macht te verwerven, gewijd aan de omverwerping van het protestantisme en de vestiging van de pauselijke suprematie.

De Jezuïtische Orde

Wanneer zij als leden van hun orde verschenen, droegen zij een gewaad van heiligheid, bezochten zij gevangenissen en ziekenhuizen, dienden zij zieken en armen, beweerden zij dat zij de wereld hadden afgezworen en droegen zij de heilige naam van Jezus, die rondging om goed te doen. Maar onder deze onberispelijke buitenkant gingen vaak de meest misdadige en dodelijke bedoelingen schuil. Het was een grondbeginsel van de orde dat het doel de middelen heiligt. Volgens deze code waren liegen, diefstal, meineed, moord, niet alleen vergeeflijk maar zelfs prijzenswaardig, wanneer zij de belangen van de kerk dienden. Onder verschillende vermommingen baanden de Jezuïeten zich een weg naar staatsfuncties, klommen op tot raadslieden van koningen en bepaalden de politiek van naties. Zij werden bedienden om als spionnen voor hun meesters op te treden. Zij stichtten colleges voor de zonen van prinsen en edelen, en scholen voor het gewone volk; en de kinderen van protestantse ouders werden meegetrokken in het naleven van de pauselijke riten. Alle uiterlijke pracht en praal van de Roomse eredienst werd aangewend om de geest te verwarren en de verbeelding te verblinden en te boeien, en zo werd de vrijheid waarvoor de vaders hadden gezwoegd en gebloed, door de zonen verraden. De Jezuïeten verspreidden zich snel over Europa, en waar zij ook kwamen, volgde een opleving van het pausdom. Om hen meer macht te geven, werd een bul uitgevaardigd die de inquisitie opnieuw instelde. Niettegenstaande de algemene afkeer waarmee deze werd beschouwd, zelfs in katholieke landen,".

Iedere Jezuïet kreeg een eigen taak toebedeeld. Zo werd Ribera aangesteld door de Rooms Katholieke kerk om bepaalde theorieën te ontwikkelen om de massa af te leiden. De leer van de antichrist was zo sterk dat het voor het pausdom een zaak van leven of dood werd. Het voelde dat het het tij van bewijs moest keren, tegen elke prijs. Dus werd een van hun slimste Jezuïeten uitgekozen om een systeem van interpretatie uit te vinden dat het stigma van "antichrist" van de kerk van Rome zou verwijderen. De slimste jezuïet die Rome kon vinden was Ribera, en hij werd uitgekozen. En zo werd er in 1588 de theorie ontwikkeld over de opname der gemeente en over een antichrist dat pas ver in de toekomst zou gaan regeren voor 7 jaar lang. Nu gaan we verder met de volgende hoofdstuk, namelijk hoe de theorie werd ontwikkeld en wat er werd gedaan door deze Jezuïet.

De ontwikkeling van deze theorie

Twee grote en machtige waarheden brachten de Reformatie voort. Rechtvaardiging door geloof in Christus en niet door boetedoening, het kopen van aflaten, pelgrimages en de andere werken van het katholicisme. Daarbij kwam de waarheid dat het pausdom de antichrist was - de "Man van de Zonde". De boodschap van de Reformatie was dus voor Christus en tegen de Antichrist.

De reactie op de waarheid was zo groot dat in 1516 op het Vijfde Lateraanse Concilie een decreet werd uitgevaardigd dat iedereen verbood te schrijven of te prediken over het onderwerp van de Antichrist. Met de reformatie kwamen de beginselen en daaruit stroomden honderden pamfletten. Zo verspreidde de Waarheid zich door de pers en door prediking verder over Engeland, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Zweden. Ondanks het decreet van Rome verspreidde het woord zich met kracht en overtuiging. Ondanks vervolging zegevierde de waarheid. De Schriften der waarheid veroverden. Duizenden verheugden zich in het licht van de hemel. Zij zagen ook dat het pausdom de "Man van de Zonde" was - de antichrist uit de Schrift.

Er was zo'n ravage aangericht in het katholicisme dat zij inzagen dat zij "een nieuwe interpretatie" moesten produceren. Zo werd uit de jezuïetenpen van Ribera het futurisme geboren. Voor hem was de Antichrist een toekomstig persoon en kon daarom niet het pausdom zijn. De Encyclopedia Britannica zegt: "Onder de druk van de protestantse aanval ontstonden er nieuwe methoden aan pauselijke zijde." Deel 23, pagina 213 (11e editie).

Er wordt speciaal melding gemaakt van de Jezuïet Ribera, de grondlegger van de nieuwe Interpretatie = Futurisme. Francisco Ribera (1537-1591) een Jezuïet uit Salamanca, Spanje, schreef een vijfhonderd pagina's tellend commentaar op Babylon en de Antichrist. Hij had één doel en dat was het stigma van Rome af te halen. Ribera wees de eerste hoofdstukken van Openbaring toe aan de eerste Eeuw. De rest van dat verbazingwekkende boek beperkte hij tot een letterlijke drie en een half jaar aan het einde der tijden. Hij beweerde dat er weer een Joodse tempel zou worden gebouwd in Jeruzalem en dat de Antichrist één persoon zou zijn, die Christus zou verloochenen, zich zou voordoen als God en over de wereld zou heersen". 

De Reformator, Thomas Brightman, (1562-1607) zei vol afschuw toen hij Ribera's werk zag: "Eens wilden ze niet toestaan dat iemand ook maar met moeite een Bijbel aanraakte, nu produceren ze een commentaar om het uit te leggen - om de mensen weg te wijzen van de pauselijke Antichrist." Leroy Froom, Deel 2, pagina 493. Dit was het begin van het Futurisme. "Aldus werd in Ribera's commentaar de grondslag gelegd voor dat grote bouwwerk van het futurisme, waarop werd voortgebouwd en dat werd uitgebreid door degenen die volgden, totdat het het algemene katholieke standpunt werd. En dan, wonder boven wonder, in de negentiende eeuw werd dit Jezuïtische interpretatieschema overgenomen door een groeiend aantal Protestanten, totdat tegenwoordig het Futurisme, aangevuld en versierd met de vervoeringstheorie(opname der gemeente), het algemeen aanvaarde geloof is geworden van de Fundamentalistische vleugel van het populaire Protestantisme" Profetie en de Kerk", blz. 297 door A.T. Allis. 

Allis zegt: "De futuristische interpretatie is terug te voeren op de Jezuïet Ribera, wiens doel het was de bewering van de Hervormers te weerleggen dat de Paus de Antichrist was. Niet alleen protestantse schrijvers, maar ook katholieke schrijvers hebben erkend dat de futuristische interpretatie over de Antichrist zijn oorsprong vond bij Ribera. De futuristische school, zegt een katholieke theoloog, gesticht door de Jezuïet Ribera in 1591, ziet Antichrist, Babylon en een herbouwde tempel in Jeruzalem, aan het einde van de Christelijke Dispensatie". Hitchcock, The Beast And The Little Horn, blz. 7.

In zijn traktaat Wie is de Antichrist? zegt een voormalig katholiek priester, Joseph Zacchello: "De Jezuïeten, een militante orde van priesters... waren de eersten die een nieuwe theorie introduceerden om de gedachten van de mensen af te leiden van het waarnemen van de vervulling van de profetieën over de antichrist in de pauselijke kerk. De Jezuïet Ribera bracht het futuristische systeem naar voren, dat beweert dat de antichrist nog moet verschijnen: En aan deze verklaring voegt hij toe: "Protestanten die het futuristische systeem voorstaan, behagen de paus en spelen Rome in de kaart. Ladd, De gezegende hoop, blz. 38.

Ribera's valse leer van het futurisme werd in hoge mate geholpen door Robert Bellarmine (1542-1621). Hij was een Italiaanse kardinaal en een voortreffelijke Jezuïet, en een vooraanstaand controversial. Hij steunde zijn broer Jezuïet in het op een zijspoor zetten van de waarheid van God aangaande het pausdom. Hij was een neef van Paus Marcellus. Bellarmine was waarschijnlijk de machtigste controversialist die de Rooms Katholieke kerk ooit heeft voortgebracht." Paus Clemens VIII zei bij zijn benoeming: "Wij kiezen hem, omdat de kerk van God niet beschikt over zijn gelijke in geleerdheid." Bellarmine, de Jezuïet verdedigde het Futurisme.

De "nieuwe interpretatie" van het futurisme kreeg algemene aanvaarding onder de katholieken. Maar deze poging om de leer, dat het pausdom de antichrist was, op een zijspoor te zetten, kon de opmars van de waarheid niet tegenhouden. Dus probeerde de vijand van de waarheid het futurisme in het protestantisme te krijgen. De agenten die hij gebruikte om de muur van waarheid van het belijdende Protestantisme af te breken, waren belijdende Protestanten. De drie mannen die de sluizen van deze "nieuwe interpretatie" van het futurisme naar het protestantisme openden, waren dominee S.R. Maitland, bibliothecaris van de aartsbisschop van Canterbury. Dr. James Todd, Fellow van Trinity College Dublin, Ierland. John Henry Newman van Oxford. Deze mannen waren allen pro-katholicisme. Zij vielen allen de Protestantse Historische interpretatie van Bijbel profetie aan. 

Zij allen verdedigden "de nieuwe interpretatie van futurisme." Dominee Maitland hield vol dat de "mens der zonde" een ongelovige was, die 1260 letterlijke dagen (3,50 jaar) in een letterlijke tempel van stenen en bakstenen in Jeruzalem zou zitten en zich daar als God zou voordoen. Hij beweerde dat de Albigenzen en Waldenzen ketters waren. Hun slachting was niet het "bloed van heiligen" maar van ketters. Hij stortte pamflet na pamflet uit, waarin hij de fundamentele pijlers van de waarheid aanviel. Hij duwde de profetieën van Daniël, Christus en Openbaring naar de toekomst. 

Dr. Todd verkondigde in 1838, dat hij Maitland volgde. Voor hem was de profetie van 2 Thessalonicenzen 2 niet de pauselijke afval, maar lag die ver in de toekomst. Hij ontmoedigde de studie van de geschiedenis. Deze pro-katholieke mannen werden sterk gesteund door John Henry Newman, die kardinaal Newman werd. 

Waren deze mannen Jezuïeten? Velen zijn ervan overtuigd van wel, of in ieder geval sterk beïnvloed door Jezuïeten. Het futurisme begon nu te groeien in belijdende protestantse kringen, totdat deze door Jezuïeten geïnspireerde leer vandaag miljoenen van hen die beweren "wedergeboren" Christenen te zijn, heeft opgeslokt."

Het futurisme is uitgevonden door het pausdom

Zo werd het futurisme "voor het eerst uitgevonden door de jezuïet Ribera" verklaart Grattan Guinness In "Romanism and the Reformation" blz. 184. Waarom werd het uitgevonden? De reden is duidelijk, want het was een zaak van leven of dood voor het katholicisme." Hadden de Reformatoren het pausdom niet gebrandmerkt als het "beest" uit de Openbaring - de "Man der Zonde" van Paulus en de "Antichrist"? De eerste preek die John Knox bijvoorbeeld in Schotland hield, ging over Daniël 7, waarin hij bewees dat de kerk van Rome "de kleine hoorn" van die profetie was. Het pausdom was de "Man van de Zonde" - de Antichrist. Het bewijs was overweldigend. Schotland was geschokt. De profetie was zo duidelijk. Het pausdom werd op de knieën gedwongen. Vele duizenden verlieten het katholicisme. Het leek erop dat het gedaan was met het pausdom. Deze overtuiging groeide sterk. In het voorwoord van de King James Version van de Bijbel staan deze woorden - "Die de mens der zonde zo'n slag heeft toegebracht, dat hij niet meer te genezen is."

De misleiding in onze tijd

Deze misleiding is niet gebleven in die tijd. Ook in onze tijd is deze misleiding doorgegaan. Film industrieën hebben films ontworpen over een antichrist. Er zijn zelfs films waarin ze laten zien hoe een antichrist een vrouw wilde bevruchten om zijn zaad door te geven. Als je in sprookjes wilt geloven moet je vooral blijven kijken naar dit soort films.

Hoe kan het eigenlijk bestaan dat ons volk nog steeds gelooft in die antichrist onzin? Op zich is dat niet zo moeilijk. Om dit te verduidelijken gaan wij binnenkort een studie plaatsen op onze website. Om hier kort op in te gaan: "Vele moderne Bijbelvertalingen hebben van het woord "antichrist" een persoon gemaakt. Door er een hoofd letter neer te zetten krijg je dit "Antichrist". Op deze manier lijkt het of gaat om één persoon. Ditzelfde hebben ze ook gedaan met de woorden "duivel" en "satan"."

Vele woorden en benamingen in de oorspronkelijke taal zijn niets meer dan begrippen en geen persoonlijkheden. Ditzelfde hebben ze ook gedaan met het woord "antichrist". Helaas is ons volk misleid met heidense begrippen, zonder het zelf door te hebben.

De misleiding is in onze tijd zodanig groot geworden waardoor nuchter nadenken er niet meer bij zit en zoeken vooral kerkelijke gelovigen overal iets achter. Je merkt het ook aan hun manier van leven. Ze zijn zo over geestelijk geraakt waardoor zij achter elke boom wel een bovennatuurlijke wezen zien staan. Met name pinksterkerken, christengemeenten en evangelische gemeenten zijn zodanig in heidense verval geraakt, waardoor zij niet beter weten. Maar is het ook niet zo dat wanneer mensen volharden in de misleiding dat God zelf toestaat dat mensen de misleiding zouden gaan geloven?

Mensen willen het vaak niet geloven dat God zoiets doet. Maar toch is het een feit! Want we leven in de volgende tekstgedeelte het volgende: 2 Thessalonicen 2:11 "En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen(misleiding) geloven"

Maar bovenal moeten wij rekening houden met het feit dat de misleiding altijd werkt door het vlees, namelijk ons gevoel. De vele eindtijd theorieën die ontworpen zijn, zijn ontworpen om het vlees te bevredigen. Want wat is er mooier dan een theorie dat zoveel vermaak met zich mee brengt? De algemene leer omtrent een komende antichrist heeft ervoor gezorgd dat velen door hun eigen vlees(gevoel) zijn misleidt. Niet een duivel misleid mensen, dit doen mensen onderling! Predikers misleiden hun kerkgangers, en kerkgangers geven de misleiding weer door.

Omdat de misleiding lijkt op de waarheid is het voor veel kerkmensen onmogelijk geworden om hieruit te komen. Zij zitten letterlijk vast in de misleiding omdat zij er heilig in geloven. Daarom dat God hen ook een dwaling zendt! Niet iedereen zal de waarheid kennen. De grote massa zal pas ontwaken wanneer de grote sluier van ons volk wordt verwijderd.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Over mezelf

In 2011 kwam ik in aanraking met de Israël Waarheid. Ik heb daarvoor vele kerken en bijeenkomsten bijgewoond. Maar toch besefte ik dat er iets niet klopte. Dankzij Kolonel G.J. van Loon, die helaas in 2018 is overleden, kwam ik tot ontdekking hoe ik de Bijbel moest lezen. De Bijbel is niet langer een gesloten boek voor mij waardoor alle woorden in de Bijbel logisch te verklaren zijn. Ik leerde dat de Bijbel een geschiedenisboek is door en voor Israël!


Volg mij op:

Heb je deze artikelen al gelezen?


De verborgen wortels van de Sefardim en Asjkenazith joden
Aan wie overvloeit de genade?
Abrahams Zaad: Nu en voor altijd?
De puddingtest
Hoe weten we wanneer een verlosser komt?
Waarom de Oude Blanke Rijken Vielen
Verbindingen door middel van de Tong
Het vinden van het etnische lanceerplatform
Het volk van Dale, de Kalash
Het lot van het Chinees-Keltische overblijfsel
>