Hoe weten we wanneer een verlosser komt?


Door: Sjouke van der naalt

Ezechiël 34:2 "Mensenkind, profeteer tegen de herders (kerkmensen) van Israël, profeteer, en zeg tot hen: Zo zegt de Here God tot de herders: Wee de herders van Israël, die zich voeden! Moeten de herders de kudden niet voeden?" (Let op, het zegt niet prediken tegen SOMMIGE kerkmensen, het rekent de hele partij als slecht) "Gij eet het vet, en gij bekleedt u met de wol, gij doodt hen die gevoed worden, maar gij voedt de kudde niet. De zieke hebt gij niet gesterkt (kerkelijken hebben nooit de wet geleerd, die sterkt), noch hebt gij genezen, wat ziek was (Israëlieten worden "geestelijke" melaatsen genoemd, omdat zij het Woord niet kennen, de kerken hebben hen nooit genezen), noch hebt gij verbonden, wat gebroken was (onze naties zijn gebroken, de een na de ander, zij hebben geholpen met de val, zoals met Zuid Afrika), noch hebt gij teruggebracht wat verdreven was (ons volk is het ene na het andere land verdreven, de kerken hebben er nooit op aangedrongen dat wij onze oude landen zouden herbevolken en de heidenen zouden verdrijven), noch hebt gij gezocht wat verloren was (zij zoeken nooit naar de verloren Israëlieten, maar bekeren maar al te graag de heidenen), maar met geweld en wreedheid hebt gij over hen geheerst (de kerken zegenen de heidense Kanaänieten en zeggen dat wij vriendelijk voor hen moeten zijn, maar de ware Israëlieten maken zij nooit aan de wereld bekend. Elke Israëliet die buiten de kerkelijke lijn treedt wordt gemeden, vervolgd of een racist genoemd. In het verleden werden Israëlieten 'en masse' gedood en op de brandstapel gezet). En zij werden verstrooid, omdat er geen herder is (d.w.z. geen kerk kwam op voor de blanken), en zij werden vlees voor alle beesten van het veld (onthoud dat God hier dierensymboliek gebruikt, de beesten van het veld betekenen andere rassen, in het bijzonder de negers die onze rijkdom, onze steden en onze cultuur opeten.

Vandaag de dag, van Gennanië tot de V.S. tot Zuid-Afrika, zijn hele gebieden no-go zones voor blanken, maar zelfs in blanke gebieden, worden blanken opgeslokt door de zwarte cultuur: Jazz, blues, Rock & Roll, Pop, zwarte sporthelden en ga zo maar door)...Mijn schapen dwaalden door alle bergen en op elke hoge heuvel; ja, mijn kudde was verspreid over de hele aarde (ons volk ging naar alle naties, groot en klein, maar zelfs toen...), niemand zocht of zocht naar hen." Moeten de kerken worden toegestaan om de harten van de Israëlieten te winnen? God verhoede het! Zal er een grote christelijke opwekking komen vanuit de kerken? Weinig kans! De kerken hebben samengewerkt of samengespannen met koningen en handelaars om de schapen te misleiden, niet om Israël te redden. De kerken beweerden de vrucht van het koninkrijk voort te brengen, maar in plaats daarvan hebben zij het rode paard (Edom) binnengelaten, gevolgd door de paarden van dood en pestilentie. (Openbaring 6). We zullen spoedig uit dit hoofdstuk in Ezechiël zien dat God geen plannen heeft om de kerken nieuw leven in te blazen en dat Hij ze effectief aan het sluiten is; om ons te redden. (Luister naar de Sheldon Emry tape: God zal Israël verlossen van de geestelijkheid; 8005, van CIM).

De kerken, koningen en marktkooplieden, zoals we eerder hebben gezegd, zijn geïnteresseerd in ondergeschikten die het leven zacht en gezellig voor hen maken. Wanneer Israëlieten ontwaken, is het tot schrik van de triade, wanneer we Jezus Koning noemen en het menen. De triade weet dit. Daarom probeert de triade ons te dwingen. Het doet dit door middel van multiculturalisme, dat is ontworpen om ons op te slokken. Multiculturalisme is geen natuurlijk verloop van de geschiedenis, het is een ethische koude oorlog. Het verhaal van Balaam laat zien hoe dit werkt.

Balaam werd ingehuurd om de Israëlieten te vervloeken die de heidenen "oplikten" (opslokten). Vandaag likken de heidenen ons op. Balak, de Moabietische koning wilde de Israëlieten ervan weerhouden de gemengde bevolking te verdrijven. Hij huurde de priester, Balaam, in om dit te doen. In het boek Numeri, hoofdstukken 22-24, lezen we over mislukte pogingen om de Israëlieten te vervloeken. Uiteindelijk vond hij een manier om het te doen. In de boeken der Oudheden - van de Judeeërs, (het boek wordt ten onrechte de Oudheden der Joden genoemd) maakt Josephus, de Judeese geschiedschrijver, in boek IV, blz. 92, duidelijk dat rassenvermenging de hoofdzaak was. Om de Israëlieten te slim af te zijn, dringt Balaam er bij Balak op aan: "Laat gij daarom de knapste van uw dochters, die het mooist zijn, uittrekken...zend hen dan naar het kamp van de Israëlieten (volk) en geef hun de opdracht dat, wanneer de jongemannen van de Hebreeërs hun gezelschap wensen, zij hen dat toestaan..." Uit het verslag blijkt dat rassenvermenging zeer populair werd. In Numeri 25 zien we dat dit wordt geconfirmeerd. "En Israël verbleef in de tijd van Shit en het volk (van Israël) begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab ... en de toorn van de Heer werd ontstoken tegen Israël."

Het verslag laat vervolgens zien hoe de toorn van God werd afgewend toen de Israëlieten de vreemdelingen wegdeden.

Nehemia verwijst naar dat 'wegdoen' in hoofdstuk 13:1: "Op die dag lazen zij in het boek van Mozes voor de toehoorders van het volk en daarin stond geschreven, dat de Ammoniet en de Moabiet in eeuwigheid niet mochten komen in de gemeente van God (het volk Israël)." In Micha lezen wij dat God een verband legt tussen de valse priester en de koningen; het wordt gegeven als een les. De valse priesters worden gesymboliseerd door de naam Shiltim, een plaats waar de smeltkroes voor het eerst werd gebruikt door het priesterambacht om ons te vernietigen. Het stamwoord voor Shittim is "shotet", dat "doorboren door doornen" betekent. (zou shotet het stamwoord kunnen zijn voor het Saksische woord, Shoot (Engels) en Schiet (Nederlands)? De mensenkoning wordt in verband gebracht met de misdaad omdat het woord Gilgal wordt gebruikt: "Mijn volk, gedenkt nu wat Balak, de koning van Moab, heeft geraadpleegd en wat Balaam, de zoon van Beor, hem heeft geantwoord van Shittim tot Gilgal, opdat gij de gerechtigheid des Heren kent". Micha 6:5. Zowel Gilgal als Balaam dienen als tekens om diegenen te identificeren die werken voor de buitenstaander, de zuwr. De goddeloosheid van de kerken komt van Shittim, de goddeloosheid van de monarchie en de president komt van Gilgal. Zij zegenen elkaar, zeggen beiden dat God hen aanstelt, maar beiden verloochenen Zijn wet en Zijn volk, en geven de voorkeur aan hun eigen wet en aan de zuwr van de vreemdeling.

Het Nieuwe Testament is geen Testament dat de gemengde schare omhelst, want zelfs in Openbaring 2:14 valt Christus de kerken aan omdat zij de weg van Balaam volgen. Hij zegt tot de gemeenten: " ...omdat gij hen daar hebt, die de leer van Balaam aanhangen, die Balak (de Moabiet, zuwr-koning) geleerd heeft een steen des aanstoots (de zuwr-dochters van Moab) te werpen voor de kinderen Israëls, om dingen te eten, die aan afgoden geofferd waren (om gebruiken, wetten van Moab's goden, d.w.z. hun regering over te nemen) en om ontucht te plegen." Nergens staat dat deze Israëlieten al getrouwd waren. In feite toont Josephus aan dat de Moabitische zuwr hen verleidde om te trouwen.

Dus waar lag de ontucht? Ontucht betekent onwettige relaties. Flirten buiten het huwelijk was hier niet aan de orde, evenmin als homoseksualiteit. Dit laat ruimte voor slechts een andere vorm van onwettige relatie. Rassenvermenging. (Gij zult geen overspel plegen!) Jezus zei dat Hij tegen de kerken is omdat zij rassenvermenging onderwijzen. Dus terug naar Ezechiël 34:8. "...mijn kudde werd vlees voor elk beest van het veld...". De schapen werden gezochte partners voor andere rassen. Zwarte mannen trouwen met blanke vrouwen als een statussymbool. Zij is zijn verovering. Aziatische vrouwen trouwen met blanke mannen om hun rijkdom te nemen. Hoe ouder de blanke man hoe beter, hij zal des te eerder zijn klompen laten springen, zodat zijn rijkdom des te eerder kan worden ingepikt.

Gekleurde mensen begrijpen liefde niet, zij begrijpen ego en gemak. Dit werd zo duidelijk toen Hong Kong deel werd van China. Chinese vrouwen van het vasteland maakten de oversteek naar Hongkong om met een Hongkongse man te trouwen, kinderen te krijgen en zich te vestigen. Eén zo'n vrouw sprak voor velen. Ze toonde hem (haar man) 'liefde' en legde geloften af. Maar toen Hong Kong een deel van China werd, bracht Bejing wijzigingen aan in de immigratiewetten van Hong Kong.Deze Chinese vrouwen verloren hun recht om in Hongkong te blijven, dat een Chinese speciale economische zone werd. Geen van de vrouwen zei: "Ik zal vechten om bij mijn man te blijven omdat ik van hem houd"; in plaats daarvan zeiden zij: "Als ik dit had geweten, was ik niet met hem getrouwd! Hun liefde was gewoon een verlengstuk van hun ego; gemak kwam op de eerste plaats.

We zijn misleid te denken dat hun emoties dezelfde zijn als de onze. Het verschil tussen de rassen is een genetische kwestie. Genetische materie zit ook diep geworteld. Het verschil zit niet diep in de huid, het gaat tot in het bot. Het beïnvloedt ook de geest. Wij hebben allemaal basisbehoeften, koeien, katten en honden ook; eten, drinken, lucht. Maar verder dan dat gaat het niet. In Spreuken wordt ons verteld dat kleurlingen ons huwen om onze rijkdom, niet om de liefde en dat wij hen nooit kunnen begrijpen.

Moderne Bijbels hebben de betekenis van het hoofdstuk in kwestie vernietigd door het woord "vreemdeling" te veranderen in "overspelige". Dit is de hekserij van Shittim, het vervalsen van de wet om aan de behoeften van de triade te voldoen. Spreuken 5 "Want de lippen van een vreemde (zuwr) vrouw vallen als een honingraat en haar mond is gladder dan olie. Maar haar einde is BITTER als balsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar schreden grijpen het graf (wachtend op uw dood). Opdat gij de weg des levens niet overdenkt, haar wegen zijn wankel, zodat gij ze niet kunt kennen. (Begrijp je? Je kunt haar niet doorgronden, haar behoeften komen niet overeen met de jouwe, haar doelen in het leven zijn anders). Verwijder je weg ver van haar, en kom niet in de buurt van de deur van haar huis, opdat je je eer niet aan anderen geeft en je jaren aan de andere kant van de weg.

We zijn misleid te denken dat hun emoties dezelfde zijn als de onze. Het verschil tussen de rassen is een genetische kwestie. Genetische materie zit ook diep geworteld. Het verschil zit niet diep in de huid, het gaat tot in het bot. Het beïnvloedt ook de geest. Wij hebben allemaal basisbehoeften, koeien, katten en honden ook; eten, drinken, lucht. Maar verder dan dat gaat het niet. In Spreuken wordt ons verteld dat kleurlingen ons huwen om onze rijkdom, niet om de liefde en dat wij hen nooit kunnen begrijpen.

Moderne Bijbels hebben de betekenis van het hoofdstuk in kwestie vernietigd door het woord "vreemdeling" te veranderen in "overspelige". Dit is de hekserij van Shittim, het vervalsen van de wet om aan de behoeften van de triade te voldoen. Spreuken 5. "Want de lippen van een vreemde (zuwr) vrouw vallen als een honingraat en haar mond is gladder dan olie. Maar haar einde is BITTER als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar schreden grijpen 011 het graf (wachtend op uw dood). Opdat gij de weg des levens niet overdenkt, haar wegen zijn wankel, zodat gij ze niet kunt kennen. (Begrijp je? Je kunt haar niet doorgronden, haar behoeften komen niet overeen met de jouwe, haar doelen in het leven zijn anders)...Verwijder je weg ver van haar, en kom niet in de buurt van de deur van haar huis, opdat je je eer niet aan anderen geeft en je jaren aan de gruwelen: (God noemt ze CRUEL) opdat vreemden niet met uw rijkdom worden gevuld!"

De kerken die gemengde huwelijken goedkeuren, keuren de overdracht van Israëlitische rijkdom aan de buitenlander zuwr goed.

We zien ook dat het gedrag van de kerk in Openbaring een afspiegeling is van wat in Ezechiël 34 wordt geschetst. Dit komt omdat het hoofdstuk handelt over de kerken van onze tijd (dat wil zeggen, het kerkelijke tijdperk, zo'n 2000 jaar daarvan). Dat brengt mij dan terug bij mijn vraag: Zal er een grote christelijke opwekking komen vanuit de kerken? God antwoordt in Ezechiël 34:10: "Zie, Ik ben tegen de herders (dat is grappig, Jezus zei hetzelfde!) en Ik zal mijn kudde van hun hand eisen, en hen doen ophouden de kudde te voeden (een einde maken aan hun bedieningen, hun kerken leegmaken), en de herders zullen zich niet meer voeden; want Ik zal mijn kudde van hun mond verlossen (Israëlieten zullen ophouden aan elk woord van hen te hangen), opdat zij voor hen geen vlees meer zijn." Klinkt voor mij als het einde van de kerken, alle lof zij God. Want Hij is de kerken aan het leeghalen om Zijn volk te herstellen.

De verlosser is Jezus Christus die Zijn tweede werk verricht, de volheid van de 'Christus (zalving) in u', het wegnemen van wetteloosheid. Tot nu toe was het werk van Jezus de bezegeling van 'Christus in u', d.w.z. de bedekking van wetteloosheid. Maar om zich te ontdoen van wetteloosheid moeten de wettelozen afgeranseld en verpletterd worden. Dat is wat Jezus al bijna 2000 jaar met de wettelozen doet. Spoedig zal het werk gedaan zijn en de wetteloosheid zal totaal verdwenen zijn. In Hebreeën 2:8 zien we dat dit een langzaam proces is. "Maar nu zien wij (op het moment van schrijven) nog niet alle dingen onder Hem gebracht." Logischerwijs moest er nog veel gebeuren voor het tarwe-tijdperk (Pinkstertijdperk), toen het koninkrijk nog maar net begonnen was, rond AD33. Maar zoals het Pascha tijdperk dat voorafging, zou ook het tarwe (Pinksteren) tijdperk tot een einde komen. Opdat de geroepenen zouden weten wanneer dat gaat gebeuren, geeft God ons tekenen; één daarvan is het einde van het tarwe-tijdperk. Wanneer het tarwe-tijdperk op zijn hoogtepunt is, is het totaal multicultureel (Mattheüs 25:31) Het tarwe-tijdperk eindigt wanneer alle volken als een oogst voor Christus zijn samengebracht als deeg vermengd met zuurdesem. De Israëlieten leefden in het koninkrijk op het niveau van het eerste werk, alleen de bezegeling van de (brandstof, gas, geest,) geest 2 Korinthe 1:22,5:55, Efeziërs 1:14. Dit is slechts een ervaring op het niveau van een aanbetaling of een wachtkamer. De volheid komt op het 'hokjes' niveau. Het woord 'stand' komt van het Hebreeuwse 'beth' dat huis betekent. Je zou dan kunnen zeggen, we zullen thuis zijn en besproeid, d.w.z. je zult gereinigd worden in het huis van de Heer, d.w.z. de natie van het volledig herstelde Israël.

In principe bestaat Jezus' koninkrijk al heel lang. Het probleem is dat de meeste christenen denken dat het bewijs van Zijn koninkrijk is dat alle dingen rechtmatig verlopen in volheid van het Woord. Maar dat is slechts een halve waarheid. Om tot het volheidstijdperk te komen, ondergaat het koninkrijk een ernsttijdperk. De Wet van Christus is niettemin in volle gang, maar door opstandigheid hebben wij vooral de vloeken van de zeer werkzame Wet geoogst. Inderdaad, de vloeken bewijzen dat de wet niet alleen staat, maar dat Iemand ze uitdeelt door de straffen, de vloeken of de correctiemethoden. Die Iemand is Jezus. Velen vinden dat moeilijk te begrijpen, omdat zij denken dat, omdat zij Hem niet kunnen zien, Hij regelrecht verdwenen is. Veel van dit geloof wordt veroorzaakt door de slechte vertaling van Handelingen 1:9-11, die in strijd lijkt te zijn met Jezus' belofte dat Hij altijd bij ons zal zijn; Wanneer twee of meer in zijn naam worden samengebracht, zal Hij er zijn. Wij schijnen dit te aanvaarden, maar toch zien wij Hem niet (maar waar mensen in Zijn Naam samenkomen - is het WOORD aanwezig, en Hij is het WOORD). Het ernstniveau is er een waarin Jezus aanwezig is, maar niet gezien wordt. Handelingen 1:11 bevestigt dit wanneer het goed vertaald wordt. Laten we eerst beginnen in vers 6. "Heer, wilt Gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël teruggeven?" Het woord 'her-stellen' impliceert voor de meesten, alle dingen volmaakt maken. MAAR dat is NIET wat het hier betekent, het betekent TERUGGEVEN. Jezus vertelde de Kanaänieten die 'op Mozes' zetel zaten' (d.w.z. regeerden vanuit Jeruzalem, d.w.z. koningen van Salem) dat het koninkrijk van hen zou worden afgenomen. Dit is wat Christus deed toen Hij Davids troon overnam en Zijn ondergeschikten het gezag gaf om te regeren, maar als christenen, niet als judeo-christenen. Wanneer zal het Israëlitische gelovige volk hun gezag krijgen? vers 8, "Maar gij zult macht ontvangen, nadat de Heilige Geest over u gekomen is." Wanneer was dat? Wel, lang geleden, vers 5, "Want Johannes doopte waarlijk met water (water was een voorafschaduwing van een betere reiniging) maar gij zult gedoopt (gereinigd) worden met de Heilige Geest, NIET MEER DAGEN LANG."

Nadat Jezus het zaad van het koninkrijk had geplant, was Hij nu klaar om overal tegelijk te zijn. De enige manier om dat te doen, was om zo getransformeerd te worden dat Hij zou kunnen functioneren als Zijn Vader. Het betekende wel dat Hij verloren zou gaan aan het spectrum dat wij als zicht genieten. "En toen Hij deze dingen gesproken had, nam een wolk Hem op uit hun gezichtsveld, terwijl zij toekeken. (Een wolk overspoelde Hem, als mist, en Hij verdween uit het zicht, zoals iemand in de mist) En terwijl zij aandachtig naar de hemel keken (hemel komt hier van ovranos, het betekent de lucht, dus terwijl zij zich inspanden om door de mist heen te kijken) toen Hij 'opging' (opging is bedoeld in de zin van opgeslokt, verdween. Het woord 'op' is toegevoegd. Het woord 'ging' komt uit het Grieks en betekent 'weggaan' of 'lopen'.) Zie, twee mannen stonden in witte klederen naast Hem; en zij zeiden: Gij, mannen van Galilea, waarom staat gij in de hemel te staren? (d.w.z. waarom staat gij in de mist of de lucht te staren, er is geen opwaartse implicatie) Deze zelfde Jezus, die is opgenomen (opgenomen is toegevoegd, 'genomen' is correcter, in de betekenis van aanvaard, 'analambano'. ana' is een voorvoegsel, op zichzelf betekent het omhoog, maar als een voorvoegsel betekent het impliciet een gevoel van intensiteit. 'lambano'- nemen. In plaats van nemen, is het meer inter-nemen, d.w.z. gekozen of aanvaard.) van u in de hemel..." Laten we het nu samenvoegen: "Waarom staat gij in de mist te staren? Deze zelfde Jezus, die van u in de nevel is opgenomen, zal verschijnen in gelijkenis zoals gij Hem in de nevel hebt zien wandelen." In uw Bijbel kan 'komen' staan voor 'verschijnen'. Het woord 'erchomai' heeft vele betekenissen, maar in de context is 'verschijnen' de meest treffende weergave, omdat het omgekeerde is van verdwijnen, zoals het geval bleek te zijn in de voorgaande regels. Als u het verslag leest, zult u zien dat Jezus de waarheid zei in vers 5, namelijk dat zij niet vele dagen hoefden te wachten op de Heilige Geest om hen te reinigen en hen de kracht te geven om de fysieke groei van Christus' koninkrijk in praktijk te brengen, zij het in ernst van de Geest of de gezindheid. Het koninkrijk is niet in ernst, het is echt, de Geest of gezindheid van de Israëlieten is alleen in oornest, namelijk, niet volledig daar, half gebakken... het zuurdesem niet volledig uitgebakken, daardoor pentecostaal van aard. Wat denk je? Zij begrepen dit omdat op de dag van Pinksteren, dat jaar ongeveer AD33, de Heilige Geest, de gelijkgezinde geest, over hen kwam, zoals Jezus zei dat zou gebeuren. Zo werd Jezus Christus' Koninkrijk geplant met Jezus' gezalfde Israëlitische mannen wier geest in ernst gereinigd was. Zo begon het tarwe-tijdperk, het niveau van het Kerk-tijdperk van het Koninkrijk van Jezus.

Wanneer het tarwe-tijdperk eindigt, zijn de laatste kafjes weggedorst, de kerken leeg. Het koninkrijk is klaar voor een nieuw werk. Voor een nieuw werk, stuurt God een leraar, een profeet. Leraren die een Elia type zijn. Het is tijd om vanuit de Heilige Schrift te zien wat deze leer onderscheidt van de valse leraren van de kerken en wat de uitkomst zal zijn. Elia types zijn het tegenovergestelde van de Shittim-Balaam, pro-Gilgal types. Judeo-christendom past goed bij de goddeloosheid van Gilgal. De kerken houden van koningen, grondwetten en centrale regering; zij onderwijzen dat deze nodig zijn voor een "beschaafde" samenleving. Een Amerikaanse christen zegt het zo: "We hebben al eeuwen een centrale regering, (Asoka had het) het heeft niets gedaan om ons te helpen (het helpt alleen niet-Israëlieten, een thema dat maar al te bekend is met centrale regering), het doet alles om ons te schaden, ('ons' zijn Israëlieten).

Door de handel te controleren is zij de grootste voorstander van vrije handel voor haar lakeien en verstikt zij al ons eerlijk werk (zij geeft de voorkeur aan handel voor elitegroepen zoals Kanaänieten en geassorteerde proselieten zoals vrijmetselaars en ontslaat vervolgens Saksen in affirmatieve actieprogramma's, d.w.z. werk geven aan 'minderheden' boven Saksisch-Israëlieten; ontslagen voor meer winst, ontslagen om zich te vestigen in niet-Israëlitische landen). Wat militaire bescherming betreft, centrale regeringen hebben altijd oorlogen veroorzaakt en onze mannen en vrouwen als kanonnenvoer gebruikt (lees 1 Samuel nog eens), het was de centrale regering die interne twisten veroorzaakte en probeerde andere naties in hun omgeving naar hun 'ideaal' te vormen!

Wat de grondwet betreft, we hebben laten zien dat de verheven, Goddelijke claims daarvan nooit zijn nageleefd. Maar zelfs als deze werden gehandhaafd, zijn de principes dan door God geïnspireerd? Ten eerste, alleen de Bijbel is het geïnspireerde Woord van God, NIETS ANDERS! Deze Elia-achtige christen wijst erop: "Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid (vrijheid)" 1 Korintiërs 3:17. Dus vrijheid en Jezus Christus zijn onafscheidelijk. De Australische grondwet kwam tot stand door Federatie - Centralisatie; Dit is de staat van dienst van de Federale regering onder de grondwet, en het geven van Gods vrijheid. Het stuurde onze zonen in 1914 om mede-Israëlieten te doden die de oorlog niet waren begonnen...(WO1 was begonnen door een handjevol Kanaänieten, dat is waar, maar de centrale regering had verstandiger en nuchterder kunnen zijn door Gods Wetten te gehoorzamen. In plaats daarvan slachtten ze onze zonen af.) Nooit berouwvol, deed het hetzelfde in de Tweede Wereldoorlog, de oorlog in Vietnam, enzovoort. Ze stopten niet met woeker omdat ze er belasting op konden heffen, ze stopten niet met vaccinaties, maar namen steekpenningen aan om de vergiftiging van ons volk te bevorderen, ze stopten niet met de media, want ze werken hand in hand met de media om ons volk te demoraliseren, propagandistisch te maken en te hersenspoelen. Dus, na zo'n 100 jaar, kijk waar we zijn; abortus, drugs, losbandige sex, echtscheidingen, moorden, diefstal, rassenvermenging, leugens, en veel misdaad; kortom multiculturalisme; Asoka's en Omri's tolerantie van alles wat goddeloos is.

Gezien het feit dat de grondwet de regering heeft geschapen die voor vrijheid zorgt (vernietigt), kan zij niet door God zijn geïnspireerd (kijk hoe sectie 116 van de grondwet flagrant tegen het Eerste Gebod ingaat!). Er is geen enkel voordeel van een centrale regering, behalve voor degenen die erin zitten of die haar overeind houden. Een centrale regering, of die nu geleid wordt door presidenten, premiers of mensenkoningen uit een weerbarstig geslacht van David, is geen zegen maar een vloek van God door Jezus, om diegenen te vernietigen die door mensen geregeerd willen worden in plaats van door Koning Jezus rechtstreeks. Toch worden maar weinig Israëlieten wakker van hun goddeloosheid, het enige wat ze uiteindelijk weten is dat het er niet al te best uitziet. Als tegen de tijd dat dit gedrukt is, de wetten nog erger worden, wat dan? Goed! Ja, dat klopt, want verlossing van hen die ons haten is slechts een schreeuw van ons verwijderd.

Vele malen zijn we verlost van onze vijanden, maar we hebben nooit begrepen waarom we die vijanden in de eerste plaats kregen. Maar er komt een tijd dat, voordat God bevrijdt, Hij een onderwijzende beweging zendt. In het boek Rechters zond God zes bevrijders, telkens zonder een onderrichtende beweging. Maar in het geval van Gideon schreeuwde het volk het uit vanwege het gewicht van de centrale regering, (een Midjanitische regering) die over ons volk heerste, en wij waren "sterk verarmd" (misschien hadden ze een GST?). Kun je je dat voorstellen?

"...En de kinderen Israëls riepen tot de Here." Maar geen verlosser...nog niet. In plaats daarvan stuurde God een profeet. Je kunt er zeker van zijn dat het volk dacht, 'dat gaat niet werken. Maar zie je, ze vergaten dat ze Israelieten waren, ze dachten dat ze 'slechts naties' waren, zoals wij vandaag de dag doen. "En de profeet zeide tot hen: Alzo zegt de Here, de God Israëls: Ik heb u uit EGYPTE GEBRACHT, en u uit het slavenhuis gebracht; en Ik heb u uit de hand der Egyptenaren en uit de hand van allen die u verdrukten, bevrijd, en hen voor uw aangezicht verdreven, en U HEEREN LAND GEVEN. En Ik zeide tot u: Ik ben de Here, uw God; vreest niet de goden (machtige mensen, hun wetten, hun inzettingen, hun centrale regering) in wier land gij woont: MAAR GIJ HEBT MIJN STEM NIET GEHOORZAAMD." (d.w.z. mijn wet die ik Mozes toonde) Rechters 6:6-10. Toen zond God de verlosser, maar laten we eerst de voorafgaande punten in Rechters bestuderen en daarna enkele uit Maleachi, hoewel er vele andere goede voorbeelden zijn.

De profeet, wiens naam niet wordt genoemd, geeft een geschiedenisles: Jullie zijn uit Egypte bevrijd, jullie zijn ... ISRAELITEN, jullie zijn geen 'gewone volkeren'. Jullie hebben ook een God, een God die jullie in slavernij heeft gebracht, jullie er toen uit heeft gehaald en jullie naar andere landen heeft geleid waar anderen woonden, en hen voor jullie heeft verdreven.

Let op, de leraar zei niet: jullie zijn een stelletje heidenen, jullie zijn allemaal indringers en het is tijd om sorry te zeggen tegen de 'inheemsen' die verdreven zijn en een interreligieuze gebedsdag te houden. Nee, hij zei dat God jullie hun land heeft gegeven. Dan zegt hij dat jullie Gods wetten niet hebben gehoorzaamd. Dat betekent dat zij de wetten van de mens hebben gehoorzaamd, en daarom is God boos op jullie, Hij heeft jullie in slavernij gebracht om jullie te laten schreeuwen. Die stijl van onderwijzen, het onderwijzen van die dingen, is de geest of gezindheid van Elia. Die profeet opereerde onder de gezindheid of geest van God. Deze profeet kwam niet uit de kerken van zijn tijd. Het is duidelijk dat zijn leer onbekend was, d.w.z. ongehoord of radicaal. Het is duidelijk dat de kerken van die tijd dit niet predikten. Is het niet interessant om de parallellen te zien tussen deze denkwijze van de profeet uit Gideons tijd en die van 'Identity' of 'Elijah Christianity'? De Identiteitsleer leert niet wat de kerken onderwijzen. De leer van de Identiteit wordt niet in de kerken onderwezen en de leraren van de Identiteit krijgen ook geen autoriteit om van de kerken te onderwijzen. In feite wordt het Elia (Identiteit) Christendom nergens anders in gevestigde kringen onderwezen; niet op universiteiten, niet op gevestigde scholen, niet op openbare scholen, enzovoort, enzovoort. Toch onderwijst Identiteit meer waarheid dan al de rest bij elkaar, omdat het onderwijst wat God wil dat ze onderwijzen vanuit Zijn Woord, zonder toe te geven aan de triade en zijn smeltkroes Vijfde Columnisten. Het onderwijst: dat jullie Israëlieten zijn, dat jullie uit Egypte kwamen, dat God jullie in slavernij bracht als jullie Zijn wet verloochenen omdat de Wet nog steeds geldt, dat jullie de mens of zijn instellingen niet moeten vrezen, maar God, gehoorzaam Hem en jullie zullen verlost worden. De leer van de Identiteit is 100% identiek aan die van de profeet in Rechters 6:7-10.

Kijk nu naar Maleachi 4:5, "Zie, Ik zend u Elia, de profeet (onderwijs van Elia) vóór de komst van de grote (voor ons) en verschrikkelijke (voor hen, onze vijanden) dag des Heren."Wat is het kenmerk van deze leer? "Gedenkt de Wet van Mozes, mijn knecht..." Voor wie is de Wet bedoeld? "...die Ik hem geboden heb in Horeb, voor AL ISRAEL" Maleachi 4:4 "En hij zal het hart der vaderen keren tot de kinderen..." (Identiteitsvaders zijn meer bezorgd over de toekomst van hun kinderen, zij streven naar thuisonderwijs en zorgen ervoor dat hun kinderen Israëlieten trouwen, zodat het zaad van Abraham niet vermengd wordt)... "en het hart van de kinderen naar hun vaders..." (naast het vormen van goede familiebanden betekent dit vers ook dat kinderen zich hun wortels herinneren, leren dat zij Israëlieten zijn, zich hun vader Abraham herinneren, om te kijken "naar de rots waaruit zij zijn gehouwen en de kuil waaruit zij zijn gegraven. Al doende leren zij dat God hun voorvaderen uit Egypte heeft gehaald).

Wanneer zal deze bediening plaatsvinden? Wanneer "...alle hoogmoedigen (ongelovigen) ja, en allen die goddeloos handelen..." Maleachi 4:1. Welnu, vandaag is het wanneer goddeloosheid wijdverbreid is. Ik bedoel niet alleen straatcriminaliteit, ik bedoel geïnstitutionaliseerde criminaliteit, overheid, centrale overheid zelf is een grote bron van geweld. "Gedenkt de Wet van Mozes, mijn knecht..." Voor wie is de Wet bedoeld? "...die Ik hem geboden heb in Horeb, voor AL ISRAEL" Maleachi 4:4 "En hij zal het hart der vaderen keren tot de kinderen..." (Identiteitsvaders zijn meer bezorgd over de toekomst van hun kinderen, zij streven naar thuisonderwijs en zorgen ervoor dat hun kinderen Israëlieten trouwen, zodat het zaad van Abraham niet vermengd wordt)... "en het hart van de kinderen naar hun vaders..." (naast het vormen van goede familiebanden betekent dit vers ook dat kinderen zich hun wortels herinneren, leren dat zij Israëlieten zijn, zich hun vader Abraham herinneren, om te kijken "naar de rots waaruit zij zijn gehouwen en de kuil waaruit zij zijn gegraven. Al doende leren zij dat God TIIEIR voorvaderen uit Egypte heeft gehaald).

Wanneer zal deze bediening plaatsvinden? Wanneer "...alle hoogmoedigen (ongelovigen) ja, en allen die goddeloos handelen..." Maleachi 4:1. Welnu, vandaag is het wanneer goddeloosheid wijdverbreid is. Ik bedoel niet alleen straatcriminaliteit, ik bedoel geïnstitutionaliseerde criminaliteit ... overheid ... centrale overheid zelf is een ZONDE... Het is volgeblazen 'Gilgal'. Degenen die zich de Wet van God door Mozes herinneren en ernaar streven dat hun kinderen overwinnaars worden, door hun kinderen hun Israëlitische identiteit te laten leren, leren ook God te vrezen, niet de mens. Dit zijn de overwinnaars, de geroepenen, de uitverkorenen Maleachi 4:2-3, "Maar u, die mijn naam vreest (u die voldoet aan de beschrijving dat u Israëliet bent en de WET herinnert), zal de zoon van gerechtigheid opstaan met genezing in zijn vleugels en u zult voortgaan en opgroeien als kalveren van de stal EN u zult de goddelozen vertrappen, want zij zullen as zijn onder de zolen van uw voeten..." Wanneer? Maleachi 4:1, wanneer "...de dag komt (die) hen (de goddelozen) zal verbranden..."

Multiculturalisme is een teken van hoe dichtbij het einde is voor Babylon, niet voor ons. De Identiteitsleer IS de profeet Elia. De verlosser zal spoedig beginnen met Zijn tweede werk. Die verlosser is Koning Jezus. De kerken zijn een valse verlosser, zij leveren ons in slavernij, en leverden de kleurlingen om onze erfenis te hebben. Zij hebben voor Christus datgene geleverd waar Hij niet om gevraagd heeft, een smeltkroes die gerechtvaardigd wordt door de Asoka, Omri, Gilgal, Balaam doctrine. De leer van de "Broederschap der mensen" of "wij zijn allen Gods kinderen". En dus: "Wanneer de Zoon des mensen zal komen (verschijnen) in Zijn heerlijkheid (d.w.z. de laatste hand zal leggen aan Zijn koninkrijk) en Zijn heilige (geroepen) engelen (boodschappers, in dit geval de overwinnaars) met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid: EN VOOR HEM ZULLEN GEBROEDERS ZIJN..." (van 'Ethnos', d.w.z. een smeltkroes van alle rassen) Zal Jezus zeggen: "O, dank u gemeenten, wat een heerlijke broederschap van mensen? HELEMAAL NIET! "...en Hij zal hen van elkaar scheiden."

Wat scheidt Hij? De groep of menigte genaamd 'Ethnos', waar we het woord 'Ethnics' vandaan halen. De menigte krijgt geen religieuze beschrijving, Mattheüs gebruikt het woord 'Ethnos'. De gemeenschap die opgesplitst moet worden, wordt gesplitst; niet op religieuze gronden, maar op RAS! KONING JEZUS zal met Zijn overwinnaars (overwinnaars niet alleen uit deze tijd, maar ook uit voorbije tijden die tegen die tijd zullen zijn opgestaan) alles wat de koningen, priesters en marktkooplieden zo lang hebben bewerkstelligd, ongedaan maken.

Zoals de zondag, de zevende dag van een cyclus, een dag van "RUST en WERK" is, zo is het zevende millennium een ZON van rechtvaardige dag (of tijdperk). Ja, de Zevende Dag Adventisten zullen dit haten, maar het komende tijdperk wordt gekenmerkt door de zon. Maleachi 4:2, "...De Zon der gerechtigheid zal opgaan." Het is dus een zonnetijdperk, een lange zondag. Het is niet een Saturn-tijdperk of een lange zaterdag. Dat tijdperk zal branden als een oven. Het is een reinigend tijdperk van vuur; Gods Woord is een verterend vuur. Zes lange dagen van zwoegen; zes millennia van zwoegen op de harde manier. Dan een lange zonnige dag van rust werk, reiniging en dan op de achtste dag, is de wereld schoon.

Ik heb de volgorde van de verzen in Maleachi 4 herschikt om de relevante punten te laten zien. Tot nu toe heb ik gewoon de term "Elia" gebruikt als onderwijs. Men zou de term 'Elia de profeet' als letterlijk kunnen nemen. Let wel, in de tijd van Christus deden velen dat, maar in Lukas 1:13-17 zien we dat Elia een beweging is, een ijver, een mentaliteit, een brandstof, olie, geest, onderricht. "Maar de boodschapper zeide tot hem: Vrees niet, Zacharia, want uw gebed is verhoord; en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam Johannes noemen (wat Gods gave betekent). En gij zult vrolijkheid en blijdschap hebben en velen zullen zich verblijden over zijn geboorte, want hij zal groot zijn in de ogen des Heren en hij zal noch wijn noch sterke drank drinken en hij zal vervuld zijn met de Heilige Geest, zelfs van zijn moeders schoot af. En velen van de kinderen Israëls zal hij keren tot de Here, hun God, en hij zal voor Zijn aangezicht heengaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de wijsheid der rechtvaardigen; om een volk gereed te maken, dat voor de Here is toebereid". Het volk dat gereed gemaakt wordt zijn zij die voor de Heer zijn voorbereid, de overwinnaars.

De patronen zijn dezelfde als in Maleachi en Richteren. De boodschap is alleen voor Israëlieten; over hen en hun God. Harten richten op de toekomst door de kinderen van Israël, gegrond in de geschiedenis van de voorvaderen van Israël, om een VOLK, Israëlitisch Volk, NIEMAND ANDERS voor de Heer gereed te maken (zie De Exclusiviteit van Israël, door Eliel, van CIM). Dit betekent dat de Heer klaar is wanneer wij dat zijn. De Identiteitsleer is de profeet Elia die komt als de valse profeten, de kerken, wegkwijnen. Waar gebeurt dit? In het land van de menigten, de gemengde menigten. Alleen Israëlitische naties zijn multicultureel, en alleen op dit moment in de kerkentijd die nu aan het vervagen is. De smeltkroes in de Hebreeuwse taal is Ar-ma-geddon! Armageddon betekent niet 'strijd'. Openbaring 16:16. Het grondwoord is Megiddo, wat 'plaats van menigten' betekent, wat gemengd betekent. Denk eens aan Jezus die in Mattheüs 25 voor alle volken samenkwam.

Armageddon, de plaats van gemengde menigten, dit verwijst naar Joël. Joël 3:1 begint met het opzetten van het toneel van onze gevangenschap. In vers 2 verzamelt God alle volken (denk aan Mattheüs 25 en Openbaring 16:16) in de vallei van Josafat. Josafat betekent 'Gods dooms', d.w.z. Gods rechters. Dal of dal van Josafat betekent, een aangenaam land van Gods oordeel. Gods oordeel of doem duidt op een land van Gods wetten, of een land van Zijn erfenis. Deze landen veroordeelt God op een speciale manier, een manier om de wetteloosheid van Zijn Israëlitische volk recht te zetten. Een dal is omgeven door bergen. Het woord impliceert een landgebied dat afgeschermd, omheind is. Denk aan de Kalash, volk van de Dales. Technisch gezien zijn wij allemaal mensen van de dales, wij kunnen Kalash genoemd worden! De woorden 'gar den', 'town', 'borough,' 'haven,' of in het Nederlands garde, tuin en burg, hof, betekenen allemaal 'en omsloten gebied, een beschermd of afgeschermd gebied. Vandaar dat het echte Engelse woord voor burger "burgess" is, iemand die in een borough woont of "burger" in het Nederlands en Duits, wat ook een "vrije man" betekent.

In een omsloten gebied, een dal, een tuin, waar de gezindheid van God is, daar is vrijheid; daar leven de vrijen, de burger, de Kalasj; parafraserend 2 Korintiërs 3:17 vandaar de Hof van Eden. We lezen in vers 2 van Joël 3, dat God de Israëlieten verdoemt/veroordeelt door gebruik te maken van de heidenen of naties die Hij in onze 'dales' of aangename landen brengt, en als Hij dan met ons klaar is, verdoemt/veroordeelt Hij de heidenen. God verdoemt ons om ons te reinigen, niet om ons uit te roeien, maar Hij verdoemt de heidenen omdat zij de tijd overschrijden dat zij ons in dienstbaarheid mogen houden (vergeet niet dat wij in hun handen zijn verkocht - de wet van teruggave), maar zij genieten te veel van de plundering boven ons. En dus in vers 12: "Laat de heidenen ontwaken en opgaan naar het 'aangename land van Gods straf' (dal/dal van Josafat) want daar zal ik zitten om al de heidenen rondom te oordelen. Steekt de sikkel in (voor het graangezelschap, de kerkgangers van het kerktijdperk zie gelijkenis van de tarwe en het koren), want de oogst is rijp, (zij hebben het einde van hun tijd bereikt), komt af, want de pers is vol (de wijnpers verplettert het Israëlitische druivengezelschap, de Israëlieten die God op geen enkele wijze kennen), de logen stromen over (er zijn er genoeg), want hun goddeloosheid is groot. Menigten, menigten in het dal (dale) van besluit (besluit betekent hier dorsen, dale van dorsen betekent de landen van de tarweoogst. Alleen Saksische landen hebben het tarwegezelschap, d.w.z. Judea-Christenen van Israëlitische afkomst),want de dag des Heren is nabij..." Wanneer is het nabij? Wanneer het tijd is om te dorsen. Wij weten wanneer het de juiste tijd is, want de titel "dorsdaal" is alleen treffend wanneer alle volken in ons land verzameld zijn. Dus laten we dat vers eindigen met: "...is nabij in het dal/dal van het dorsen."

In vers 16 lezen we dat dit goed nieuws is voor Zijn volk, de kinderen van Israël. In vers 17 zien we de uitkomst van Mattheüs 25, "...en Hij zal de Ethnos (volken) scheiden." Met andere woorden: Hij zal het multiracisme/culturalisme ongedaan maken "...dan zal (het nieuwe) Jeruzalem heilig zijn (in een staat van apartheid of volledig onder apartheid) en er zullen geen vreemdelingen (zuwr) meer door haar heengaan." Hetzelfde punt wordt heel duidelijk gemaakt in Jeremia 50:35-37. "Een zwaard is op de Chaldeeën, spreekt de Here (Chaldea was toen multi-cultureel zoals je zult zien)...en op de inwoners van Babylon...en op AL HET VOLK dat in het midden van haar is..." De val van het oude Babylon zet het patroon voor die van Nieuw-Babylon (dat de haar toegewezen tijd, dat zij ons rechtmatig kan ophangen, heeft overschreden). Uit dit alles kunnen wij opmaken dat de Identiteitsleer de "profeet van Elia" is die alleen voor Israëlieten een speciale boodschap heeft. Een boodschap die tot stand komt in het land van onze Saksisch-Keltisch-Israëlitische verwanten, zij die Abrahams verwanten zijn, zij die wonen in de dalen en de tuinen. Zij die wachten op de bevrijding uit de handen van hen die ons haten. Het is niet genoeg dit te weten, als overwinnaars zijn wij geroepen deel te nemen aan de verspreiding van de leer van Elia, het is immers geheel Israël dat omkeer nodig heeft, niet alleen de Israëlieten die weten dat zij Israëlieten zijn. Keer uw hart naar de kinderen, leer uw kinderen dit, opdat zij hun hart zullen keren naar onze vaderen. Evenals de Farao in Egypte heeft Babylon haar hart verhard. God heeft dit gedaan. Waarom? Zodat Babylon, net als Egypte vroeger, haar recht zou overschrijden om ons gevangen te houden. Dit betekent, dat Babylon steelt, zij steelt omdat onze straf voorbij is. Nu moet Babylon in gevangenschap gaan en terugbetalen. Zoals onze voorvaderen Egypte verlieten met de Egyptische buit, zo kunnen ook wij Babylon op wettige wijze aandoen "het dubbele van wat zij ons heeft aangedaan" wanneer God ons bevrijdt. (Openbaring 18:6)

Wat een grote en geweldige Koning hebben wij. De monarchie of de presidenten zullen dit nooit voor ons doen, namelijk ons bevrijden van onze overweldigers en hen dan wettig laten plunderen, dubbel zoals zij ons hebben aangedaan. "Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Here, de almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der geroepenen..." Openbaring 18:3.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Over mezelf

In 2011 kwam ik in aanraking met de Israël Waarheid. Ik heb daarvoor vele kerken en bijeenkomsten bijgewoond. Maar toch besefte ik dat er iets niet klopte. Dankzij Kolonel G.J. van Loon, die helaas in 2018 is overleden, kwam ik tot ontdekking hoe ik de Bijbel moest lezen. De Bijbel is niet langer een gesloten boek voor mij waardoor alle woorden in de Bijbel logisch te verklaren zijn. Ik leerde dat de Bijbel een geschiedenisboek is door en voor Israël!


Volg mij op:

Heb je deze artikelen al gelezen?


De verborgen wortels van de Sefardim en Asjkenazith joden
Aan wie overvloeit de genade?
Abrahams Zaad: Nu en voor altijd?
De puddingtest
Waarom de Oude Blanke Rijken Vielen
Verbindingen door middel van de Tong
Het vinden van het etnische lanceerplatform
Het volk van Dale, de Kalash
Het lot van het Chinees-Keltische overblijfsel
De val van Keltisch Midden-Azië
>