Het Raadsplan van God


Door: Sjouke van der naalt

Het Raadsplan van God

Een woord vooraf

Wees gewaarschuwd! De inhoudt van dit boek zal u schudden. U gaat dit of aanvaarden of verwerpen. Het zal u kwaad maken of laten opspringen van vreugde. Het is niet bedoeld voor lichthartige maar voor mensen die oprecht zoeken naar de waarheid. Het zal een ontdekkingsreis zijn. Als u dit gaat lezen door de bril van u Kerk of denominatie, dan zal u niets zien. Maar als u ernstig bent omtrent de waarheid dan zal het u leven veranderen. Iets, diep binnen in u zal gaan zeggen dat dit de dingen zijn waarnaar u al zo gezocht heeft – de vermiste schakel.

U gaat zeggen: “ik hebt het altijd het gevoeld gehad dat ik iets miste maar nu heb ik het gevonden.” U gaat ondervinden dat u niet langer onder de hedendaagse prediking kan blijven zitten. U gaat alles bekritiseren en alles fout vinden. Maar u moet u niet ongelukkig voelen, u begint de waarheid te ontdekken! Gods volk heeft lang genoeg  onder een sluier gelegen en is gehersenspoeld met dingen die niet het Woord van God zijn. Er is een ontwaking gaande, wij kunnen niet meer alles slikken wat de kerken en hedendaagse Godsdienst voor ons opdissen.

Waarschuwing aan de lezer:

De Bijbel is voor de meeste mensen een gesloten boek.

Jesaja 29:11-12 “Zo werd het gezicht van dit alles voor u als de woorden van een verzegeld boek, dat men aan iemand geeft, die lezen kan, terwijl men zegt: Lees dit eens; maar hij antwoordt: Ik kan niet, want het is verzegeld. Of het boek wordt gegeven aan iemand die niet lezen kan, terwijl men zegt: Lees dit eens; maar hij antwoordt: Ik kan niet lezen.”

Zeer weinigen kennen of begrijpen het Woord van God niet. Omdat zij dit niet willen verstaan, en ook geen tijd hebben of willen maken, om te onderzoeken, daarom hebben zij de uitleg daarvan maar aan hun predikant overgelaten. Maar de meeste predikanten zijn behept met kerkpolitiek en hun kerkelijke dogma’s. Zij zijn behept met hun leerstellingen, en overleveringen van zienswijze van mensen, ongeacht of dit het Woord van God is of niet. Zij werken voor loon en zijn daarom huurlingen, en geen gezondenen. Daarom leren zij naar hun kerkelijke dogmatiek, en zoeken verder de gunst van mensen. God heeft over hen een geest van diepe slaap uitgegoten.

Jesaja 29:13:“En de Here zeide: Omdat dit volk Mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verre van Mij houdt, en hun ontzag voor Mij een aangeleerd gebod van mensen is.”

De Bijbel vergeestelijkt

De Bijbel wordt hoofdzakelijk vergeestelijkt en de vertalingen worden met  regelmaat ingekleurd met godsdienstige dingen zelfs met onschriftuurlijke zieningen van hun dogmatiek. De prediking is niet van belang. Het geeft mensen geen antwoord omtrent de tijd waarin wij nu leven. Het tragisch gevolg is onkunde, geestelijke doodsheid en een onverzadigbare honger in de meeste kerken. In de traditionele kerken is er geen Godsbeleving meer.

De mensen worden jaar in en jaar uit met hetzelfde bezig gehouden, met dode godsdienst zonder dat hun leven enigszins verandert. De prediking centeren zich rondom liefde en nogmaals liefde. Liefde voor éénheid met iedereen, zelfs met Gods vijanden. Het zijn predikingen die ons volk passief gemaakt hebben.

Zij bezitten geenszins meer de moed om op te staan voor wat rechtvaardig is. Wanneer mensen wel de waarheid kennen blijven de meesten toch stil, en blijven in hun kerken ter wille van de gunst der mensen. De invloed van de kerk is afgevlakt naar liefdadigheidswerken onder de heidenvolken, zij houden bazaars om de dure kerken en de dode predikanten te bekostigen. De kerken kunnen niet meer de machten van de hel bevechten. Zij hebben hun kracht verloren! Het is een club geworden waarbij de mensen aansluiten en hun ledengeld  moeten betalen.

Het Nederlandse volk moet nu aan elke vreemdeling gewillig toegeven, en hun godsdienst accepteren, en mogen vooral geen aanstoot geven. Het gevolg van deze houding is, dat het nu een passief volk zonder ruggengraad geworden is. Zij liggen nu aan de voeten van deze heidenen en met de voet van de duivel in hun nek. Proteststemmen verkeren in de minderheid. De bazuin van de waarheid wordt maar zelden gehoord, zij komen niet boven het lawaai van de leugen uit. Er is een nieuwe knechtschap ontstaan van zogenaamde éénwording van Europa en ander gelijkheidsidealen.

Het volk aan het Noord Zee strand leeft in geestelijke duisternis en gaat te gronde wegens gebrek aan kennis.

Hosea 4:6 ”Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u…”

Jesaja 1:3 ”Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, maar (Nederlands)-Israel heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht.”

Satan gebruik deze onkunde om ons volk onder het juk en slavernij van de heidenen die in ons land verblijven te plaatsen. De profeet Jeremia beschrijft op een zeer accurate wijze de toestand van ons volk:

Knechten heersen over ons, niemand rukt ons uit hun hand” (Klaagliederen 5:8).

In alle lagen van ons volk vindt men heiden uit 160 verschillende landen, zij zijn onze nieuwe politici en zelfs onze overheidsdienaren zoals politie en leger. Het is zowaar een gesluierd volk geworden. Het Staatshoofd en haar regering pleit zeer stekt op integratie met deze vreemdelingen, met het doel, om zo tot integratie (verbastering) te komen. Satan haat de waarheid, want hij weet als mensen de waarheid ontdekken, zij vrije mensen zullen worden:

Johannes 8:32 “En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.”

Daarom zal satan en zijn aanhangers geen steen onaangeroerd laten liggen om de waarheid te bevechten, te verdraaien en weg te houden van Gods volk. Satan is de vader van de leugen.

Johannes 8:44 “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”

Hij gebruikt verdraaiingen van Gods beginselen en evangelie om een houvast over de mensen te krijgen. God werkt door iemands leven door middel van de waarheid. Satan werkt in iemands leven door middel van de leugen. Hij is de god van deze wereld die de menselijke zinnen (denken) verblinden (misleiding) zodat zij de waarheid niet kunnen zien, horen en verstaan.

2 Korinthiërs 4:4 “Ongelovigen, wier overleggingen de god eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.”

Indien mensen de waarheid kunnen zien, horen en verstaan dan zullen zij zich bekeren en God zal hen genezen.

Mattheüs 13:13-15:“Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen.” Wanneer de Heilige Geest de Waarheid voor iemand openbaard, brengt dit onherroepelijke vrijheid in die persoon terug:

2 Korinthiërs 3:17“De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid”  

De Here Jezus heeft gezegd: 

Mattheüs 13:16 “Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen

Niemand kan werkelijk gelukkig zijn als de duivel een houvast heeft over iemands leven. Echte vrijheid komt naar het luisteren naar de Waarheid. De Waarheid komt van God, want Jezus Woorden is de Waarheid:

Johannes 17:17 “Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.”

Er is geestelijk leven in de Bijbel. Maar het ligt dieper dan alleen de letter van de  Bijbel. Er is diepte in het Woord van God welke alleen door de Heilige Geest onthuld kan worden. Er is kennis van het Woord welke niet door middel van onze zintuigen of verstand geleerd kan worden. Het kan allen door de Heilige Geest aan ons geopenbaard worden:

1 Korinthiërs 2:10:“Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods” Ons verstand moet geopend worden zodat wij de Schriften kunnen verstaan:

Lucas 24:45:”Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen”

Wanneer de Heilige Geest die openbaring in onze levens geeft, wordt de Bijbel een totaal nieuw Boek, het leven en uitzicht zal veranderen. Wanneer het verstand verblind en in duisternis gedompeld is, door continue verdraaide vertolkingen van de Schrift, dit zal gaan wijken wanneer het licht van de Waarheid is binnen gekomen. Dit is dan het begin van onze rechtmatig erfdeel in de Gezalfde Verlosser om die in bezit te nemen.

Efeziërs 1:11  “In Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil”

Dan pas zien we wat we in al die jaren hebben gemist. De Heilige Geest zal ons leiden. Want als de Heilige Geest het niet openbaar maakt, kunnen wij niets zien:

Psalm 36:10:”Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht”

De natuurlijke of anders gezegd, de niet geredde mens verstaat niet de dingen van God, want dit is voor hem een dwaasheid:

1 Korinthiërs 2:14:”Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.”

Daarom moet men bidden zoals koning David:

Psalm 119:18:“Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet.”

Wanneer iemand in een dode godsdienstige toestand zit en luisterd na een even dode  predikant, is zijn godsdienstoefening gelijk aan een lege dop, in een uiterlijke gedaante van godszaligheid:

2 Timotheüs 3:5:”Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan  verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.”

Schijngodsvrucht heeft voor God niets te betekenen, en is zelf zeer walgelijk voor Hem. De Here heeft de profeet Jesaja het volgende voor ons laten opschrijven, lees dit met grote aandacht, het is zeer inzicht gevend hoe ons volk in politieke en kerkelijke toestand onder woorden wordt gebracht.

Jesaja 1:13:“Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amoz, dat hij heeft gezien over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Achaz en Jechizkia, koningen van Juda. Hoort, hemelen, en aarde, neig uw oor, want de Here spreekt: Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van Mij afvallig geworden. Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, maar Israel heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht. Wee het zondige volk, de natie, beladen met ongerechtigheid, het gebroed van boosdoeners, de verdorven kinderen. Zij hebben de Here verlaten, de Heilige Israels versmaad, zich achterwaarts gewend. Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij voortgaat met af te wijken? Het gehele hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid; Van de voetzool af tot de schedel is er niets gaaf; wonden, striemen en verse kwetsuren, die niet uitgedrukt zijn noch verbonden noch met olie verzacht. Uw land is een woestenij; uw steden zijn met vuur verbrand; uw akker, daarvan eten vreemden voor uw ogen: een woestenij, als door vreemden onderstboven gekeerd. En de dochter van Sion is achtergebleven als een hut in een wijngaard, als een nachthut in een komkommerveld, als een belegerde stad Indien de Here der heerscharen ons niet enige weinige ontkomenen had overgelaten, waren wij als Sodom geworden, aan Gomorra gelijk. Hoort het woord des Heren, bestuurders van Sodom; neigt uw oor tot de onderwijzing van onze God, volk van Gomorra. Waartoe dient Mij de menigte uwer slachtoffers? zegt de Here; oververzadigd ben Ik van de brandoffers van rammen en het vet van mestkalveren, en aan het bloed van stieren, schapen en bokken heb Ik geen welgevallen. Wanneer gij komt om voor mijn aangezicht te verschijnen; wie heeft dit van u verlangd mijn voorhoven plat te treden? Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen; gruwelijk reukwerk is het Mij; nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten. Ik verdraag het niet: onrecht met feestelijke vergadering.” Duizenden van onze volksgenoten zitten nog in deze toestand gevangen. Maar dank aan God! Hij is bezig om honger in de harten op te wekken, en mensen zijn bezig om de waarheid te ontdekken. De bediening van Elia wordt hersteld om voor God een toegerust volk te bereiden. Lucas 1:17:“En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden.”

Geestelijk dode vaktheologen zullen niet langer Gods volk in onkunde vast houden. De Here, de God van Israël, zal de sluier van onkunde vernietigen. Het openen van de ogen zal plaats vinden wanneer iemand zich oprecht tot God bekeert, en Hem ernstig begint te zoeken met een oprecht hart.

Spreuken 1:23 “Keert u tot mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken.”

Mensen kunnen in de kerk opgroeien en nog steeds niets zien. De discipelen hebben drie jaar samen met de Meester gewandeld en zij hebben niet begrepen waarvan Hij sprak. Hij kon pas na Zijn opstanding hun verstand openen om de Schriften te verstaan.

Lucas 24:45 “Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.”

Gedurende zijn aardse bediening heeft de Here Jezus het zijn discipelen dikwijls kwalijk genomen en hen zelfs bestraft omdat zijn zonder verstand waren.

Mattheüs 15:26 “Hij echter antwoordde en zeide: Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen.”

Marcus 7:18; 8:12, 21 “En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken…….En Hij, diep zuchtend in zijn geest, zeide: Waartoe begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Aan dit geslacht zal voorzeker geen teken gegeven worden!….En Hij zeide tot hen: Begrijpt gij nog niet?”

Mensen worden in de Kerk groot en gaan daarin dood zonder dat zij de boodschap van de Schriften begrepen hebben. Voor vele jaren was de algemene geestelijke zienswijze voor hen de alpha en omega. Maar de algemene opvatting is niet altijd de volle of echte waarheid!

De meerderheid heeft het niet altijd bij het rechte eind!

De grootste fout die wij mensen kunnen maken is, om achter de algemene zienswijze of meerderheid aan te lopen. De meerderheid is meestal verkeerd, en God waarschuwt ons om hen niet te volgen.

Exodus 23:2:”De schuldige niet helpen als misdadig getuige. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen”

De Here God heeft nog nooit de massa gebruikt. Hij is de God van het overblijfsel, de Gidonsbende, de enkeling, het individu. De algemene mening, zienswijze of uitleg van de Schrift heeft het niet altijd bij het rechte eind. Horde mensen zijn op de verkeerde weg, en zelfs al in de hel terechtgekomen, omdat zij de meerderheid zijn achterna gelopen. De Here Jezus heeft altijd zeer uitdrukkelijk gewaarschuwd, vooral de generatie in de laatste der dagen.

Mattheüs 24:4:“En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!

Het probleem zal zeker niet ongodsdienstig zijn, maar valse godsdienstigheid:

2 Timotheüs 3:5:”Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand”

Hij zal het voorkomen van een lam hebben, maar als een draak zal hij spreken – of zelfs namens de duivel.

Openbaring 13:11:“En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.”

Velen zullen door zogenaamde ‘lam’ predikers worden misleid. Wij hebben vandaag aan de dag al verschillende spreekwoordelijke “lam kerken” en godsdiensten in de liberale, democratische gemeenschappen waarin wij leven. Zij spreken allemaal namens de ‘draak’ en niet namens God. Er zullen door hen meer mensen in de hel belanden dan door welke andere zonde dan ook. Satan werkt zeer effectief wanneer hij de leugen kan laten doen voorkomen als de waarheid, hij openbaard zichzelf nooit in zijn ware gedaante van moordenaar, leugenaar en hater van God. Satan en zijn discipelen – zullen zich altijd voordoen als bediennaars van de waarheid – zij misleiden miljoenen door te teren op hun behoeften aan liefde, en geestelijke zekerheid:

2 Korinthiërs 11:13-15:”Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.”

A(alle rassen zijn één pot nat), ‘Toronto blessing’ een (onbijbelse) welvaartsleer (wat niets anders is dan hebzucht) en vervalsing is van de gaven van de Heilige Geest, de theorie van de geheime ‘opname van de Gemeente’, om er maar een paar te noemen. Omdat dit als “Christelijk”wordt voorgeschoteld betekend dit niet dat het  niet dodelijk is. Het feit is, dat deze zaken allemaal een element van waarheid bevatten. Dit is juist wat deze zaken zo gevaarlijk maakt. Wat door deze predikers naar voren wordt gebracht lijkt rechtvaardig en wordt aanvaard als waarheid, omdat er misbruik wordt gemaakt van de honger van het hart der mensen, deze predikers gebruiken werkelijk het aas van de duivel om iedereen in hun greep te krijgen.

De Here Jezus waarschuwt tegen deze valse profeten in hun schaapskleren.

Mattheüs 7:15: “Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen  zijn zij roofgierige wolven.”

In ons land zitten vele duizenden volksgenoten gevangen en worden in slaap gesust in kerken onder leringen die niet van God komen, want zij werken met zeer subtiele vervalsingen van Zijn Woord. Neem als voorbeeld het woord “Kerk” dit komt niet éénmaal in de Bijbel voor. Dit is een schepping van de duivel om verwarring te zaaien. Voor de tijd van Maarten Luther waren er geen Kerken – alleen de valse Roomse Kerk. Sindsdien zijn er meer dan 3000 verschillende denominaties ontstaan en de één wil niets met de ander te maken hebben. Welke is goed? De Bijbel spreekt daarentegen wel 80 maal van de Gemeente, en van Vergadering 225 keer. En de Gemeente van God is geen gebouw of denominatie. Dit geeft een beschrijving van ware gelovige Israëlieten, internationaal, en nationaal.

De plaatselijke Gemeente (geen kerk) van gelovige in een dorp is een uitdrukking van het internationale Lichaam van de Gezalfde Koning van Israël. En de “Benauwdheid van Jacob” zal ons op plaatsen brengen waar al de menselijke structuren zijn afgebroken. De Kerken buigen steeds meer achterover om ‘zonden’ en ‘heiden’ te conditioneren.

Het Handwoordenboek Nederlands van Kramers geeft de volgende verklaringen van de bedoeling van dit woord: (als voorwaarden stellen, bedingen, in zekere toestand brengen of houden) psyché: een mens of dier – hem aanleren om na toediening van en bepaalde prikkel een bepaalde reactie te vertonen die oorspronkelijk niet door die prikkel werd verwekt. Dus m.a.w. de Kerken willen niet het zuivere Woord van Gods omtrent de heidenvolken doorgeven, maar door de duivel ingegeven prikkels de mens op foutieve gedachten brengen. In ons land is hij daar uitmuntend in geslaagd want Kerken en politici gebruiken deze prikkels bij het inhameren van integratie van de in ons land verblijvende heidenvolken met hun afgoden.

Vertel hen dat dit niet strookt met de Bijbel, dan merkt men gelijk dat de gemiddelde blanke Nederlander op de aan hen geleerde prikkels reageren, maar deze is zo gehersenspoeld dat ze denken dat het hun eigen mening is, maar niet door hebben dat zij door de overheid en met behulp van vaktheologen op het verkeerde been zijn gezet. Bijbelse grenzen worden verlegd en aangepast om in de gunst bij de valse godsdienst en God loochende wereld van onze tijd aan te passen. De eisen van God en de werking van de Heilige Geest moeten zachter en voor een ieder aanvaardbaard gemaakt worden. De “winden van verandering” in de “nieuwe” door elkaar gegooid Europa heeft zijn invloed degelijk laten gelden. “Weg met wat God zegt!”, is het geroep dat overal klinkt. Het is in deze dagen niet gewild om de Bijbel te quoteren.

Berouw voor God en wenen over jou zonden is onbekend en ouderwets. Kondig een biduur af en er komen er maar een paar, maar regel een vermakelijksheidsgelegenheid of een “ingevoerde” spreker en jij hebt niet genoeg plaats om de mensen te laten zitten. Jonge mensen moeten op een disco achtige manier, met zogenaamd christelijke “rock” muziek gelokt worden om hen te winnen. De EO maakt gebruik van deze methode.  Maar waar is het trekken- en overtuigingskracht van de Heilige Geest? De plaats van  gebed en bekering onder ons volk, bepalen hun geestelijke toestand, niet hun  vermogen om te worden vermaakt. Het tegendeel is algemeen goed. Heidense en barbaarse culturen en godsdiensten met hun voorvaderenaanbiddingen wordt ons volk bijgebracht. Onze koningin opent in Amsterdam een heidense tempel, één van onze prinsessen praat met bomen, en een andere doet aan occulte krachten.

Het Nederlandse Koningshuis is al lang geen zegen meer voor ons volk, eerder tot vloek geworden De Roomse kerk, en valse vaktheologen/predikanten hebben veel invloed binnen het koningshuis. Bij vorstelijke gebeurtenissen, zoals huwelijk, geboorten, begrafenissen, zit de kerk vol met vooraanstaande goddelozen, ministers, parlementsleden en staatshoofden. “De moderne Mandela’s”. Maar de Schrift zegt immers: stel op prinsen geen vertrouwen. Maar ja, het volk wil brood en spelen. Voor het sprookje, de Oranjes, en bij de voetbal hun kleur. Aan heidenvolken moeten koste wat het kost het evangelie gebracht worden, om hen op een hoger plan te plaatsen, want zo menen de kerken, zij zijn zo achtergesteld.

De stelselmatig en zielkundige aftakeling van de blanken, laat hen nu met een permanent schuldgevoel rondlopen en schamen zich dat zij blank zijn. De meerderheid zegt tegen ons, dat wij de onderdrukkers zijn van alles wat wij bij de zwarten, gelen en bruinen volkeren hebben weggenomen. Maar men gaat met het grootste gemak er aan voorbij, dat wij blanken Noordwest-Europese volken eeuwen lang veel, heel veel geld, tijd, en moeite hebben gestopt in het verbeteren van hun stenen tijdperk toestand. Maar deze heidenen hebben niets geleerd, ze zijn nog steeds dezelfde barbaren gebleven. Men kan niets niet iets maken, als dat niet in de schepping is vastgelegd, zij blijven zoals zij zijn.

De propaganda van de wereld en de valse Kerken is om heidenen en barbaren met de blanken op gelijk niveau te krijgen. De feiten laten zien dat dit grandioos is mislukt. Op het continent Afrika heerst honger, ziekte, dood en stammenoorlogen, en dit zal nooit veranderen al stoppen de blanken hun hele kapitaal in dat continent. De Schrift laat zien dat zij niet geschapen zijn naar Zijn beeld en gelijkenis zoals Adam/mens. Maar tegen wil en dank roepen de kerken: gooi alle Bijbelse grenzen voor de volken weg. Haat wat God liefheeft en wees lief voor de heidenen welke God haten! Geen wonder dat het gevolg wanorde is, achteruitgang en verwarring.

De algemene mening is om allen aan ons Westerse blanken gelijk te maken. Dit is een manische obsessie geworden. Wis alle grenzen uit. Maak zwart en wit gelijk! Maak mannen vrouwen gelijk! Maak kinderen en ouders gelijk! Stel homoseksuelen en lesbiennes gelijk met normale mensen! Aborteer maar duizenden kinderen per jaar! Vertrap Gods Woord maar tot diep in de grond ter wille van de gelijkheid, vrijheid en broederschap! Maar het aller tragische is wel dat de Kerken bij deze zaken het voortouw hebben genomen. In ons land zijn er al homoseksuelen predikanten en vaktheologen werkzaam in kerken. Dit is het gevolg van de algemene onschriftuurlijke godsdienst die men nu prediken.

Onze leiders zijn door zogenaamde geestelijke leiders misleid met betrekking tot Gods Woord. Zij beweren dat Heiligheid, is apartheid zonde is. En wat is het gevolg? God is niet veranderd en nu betaalt ons volk de rekening van deze zonden. 3 miljoen vreemdelingen op onze kosten in ons land, veel godendom, en ons volk is ontdaan van hun eigen godsdienst. Vorstenhuis en regering lopen achter deze heidenen aan als waren zij goden van een andere planeet. En de eigen bevolking lijdt geestelijk honger. Achter de schermen worden wij geregeerd door  geïnspireerde  – / communistischeliberale regimes die ons volk nu op allerlei manieren verdrukt, velen malen erger dan onder de Duitse bezetting, op deze wijze worden wij geestelijk uitgemoord en verarmd. Vruchten zijn de toets van elke boom.

“Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen… Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen” (Mattheüs 7:18, 20).

Wij plukken nu de vruchten in Nederland van van onze Kerken en hun onschriftuurlijke dwaasheid. Ons volk met hun knappe zonen en dochters, zijn verraders van God geworden. Onze geestelijke erfenis is ter wille van zogenaamde vernieuwing in de politiek van Staat en Kerk te gronde gericht. Maak van jou inwonende 160 nationaliteiten één grote familie!

Vernieuwing?

Vernieuwing is een zeer populaire woord vandaag in de wereld, vooral in kerkelijke kringen. Door de eeuwen heen heeft de Geest Gods geregeld verkwikking gegeven, vooral wanneer de geestelijke toestand van Zijn mensen op een diepte punt waren beland. Opnieuw heeft ons volk een uitstorting van Gods geest nodig! Maar vernieuwing die de Schrift verbreekt of verdraaid is een valse geest. Wij moeten een zaak niet aanvaarden omdat het recht lijk te zijn. Maar net als Paulus moeten wij kunnen onderscheiden wat echt is en wat namaaksel is, zoals weergegeven in het boek Handelingen:

Handelingen 16:16-18: “En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.”

God heeft de duivel niet nodig om zijn werk te doen. De ‘Jezus’ die vandaag gepreekt wordt is allang niet meer de Jezus van de Bijbel. Hij is de ‘lieve Jezus’ van de kerstboom geworden die nog steeds onschuldig in een kribje ligt, want iedereen is immers onze naaste, zelfs Gods vijanden zijn onze naaste. God staat nu terecht omdat aan allen recht verschaft moet worden, om aan alle theologische grillen te voldoen. Hij is onze ‘buddy’ in de hemel. Hij haat geen zonde meer, Hij is niet meer de komende rechter of de Koning van Israël.

Als hoofd van de Gemeente is Hij allang van zijn positie ontheven. In de vernieuwingskringen is Jezus gekomen om (allemaal) te redden, te genezen, voorspoedig te maken, en om in de hemel op te nemen voordat de “Grote verdrukking” begint. Geloof is iets geworden waarmee ik God kan manipuleren. Hij staat klaar om aan mijn zelfzuchtige bevelen en grillen te voldoen. Voor de auto waarin ik rij, het huis waarin ik woon, de kleren die ik aantrek, zijn allen kenmerken van een ‘groot’ of ‘klein’ geloof. Niets kan met jou verkeerd gaan, zorg dat jij geld zaait in de ‘grote evangelisatie’ bediening. Alles moet correct gaan, en als er iets verkeerd gaat komt dit door je eigen ongeloof, dit komt op je eigen schandelijst.

In de vernieuwing zijn er heel veel foefjes omdat zij niet de ware betekenis van de Schrift of het evangelie begrijpen. Daarom gebruiken men zelfbedachte foefjes om God steeds nieuwe dingen te laten doen. Eerst zegt God het ene, dan weer wat anders. Eerst moest iedereen naar Toronto voor een ‘blessing’. Nu is Toronto overgewaaid en door occultisten ontmaskerd.  Velen zijn nu ontnuchterd want het heeft hun geestelijke honger niet bevredigd.  Mensen zijn momenteel hongerig naar geestelijke zaken, maar weten deze niet te  bevredigen. Duizenden denominaties en duizenden ideeën, elk op een spoor. Geen  wonder dat men verward raakt. Het nieuwste foefje is het zwarte christendom in  Nigeria, die iedereen laten omvallen.

Wat is het volgende?

Veel oprechte en welmenende kinderen van God zijn niet open voor verandering van hun denken. Zij zijn vastgepakt door het algemene aanvaarde ‘licht’ van hun denominatie of groep. Grote gedeelten van de Schrift worden niet meer gelezen of uitgelegd, omdat dat niet past bij de denkwijze van hun kerk met hun belijdenisgeschriften. Het Oude Testament wordt verworpen omdat het Oude verbond is achterhaald. Sommige scheuren Paulus brieven uit het Nieuwe Testament. In de vernieuwingsdrift geld de wet, wie wordt de grootste kerk, en wie heeft de grootste bediening, en wie heeft de meeste inkomen, en wie heeft de grootste boekwinkel(s). Hun predikers moeten op de TV en radio zijn. Vele strijden om de titel van ‘apostel’ of ‘profeet’ en zij kijken wie de beste bestseller geschreven heeft, en hoe de verkoopcijfers zijn. Zij rijden in grote blinkende auto’s, wonen in luxe huizen hebben hun eigen lijfwacht, vliegen in hun eigen jets de wereld rond. Zij ondertekenen hun brieven met ‘apostel’ of ‘profeet’. Zij eten al het vet van de schapen en trappen in het zuivere water van Gods Woord waardoor dit zeer troebel wordt:

Ezechiël 34:2-3:”Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israel, profeteer en zeg tot hen, tot die herders: zo zegt de Here Here: wee de herders van Israel, die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden? Het vet eet gij, met de wol kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet”

Hij is precies Hollywood met hun supersterren – de kerk heeft nu ook supersterren. Ben je het men hen niet eens, of wil je niet onder hun gezag staan, dan wordt je buiten geworpen. Bedankt iemand voor zijn lidmaatschap omdat hij niet langer met valsheid wil verder leven, dan worden deze mensen met gejuich uitgeleide gedaan omdat de gemeenschap van een vals persoon wordt verlost. Want mensen kunnen nu  niet meer zelfstandig bij God horen, want de ‘apostel’ of ‘profeet’ moet namens hen  als tussenpersoon optreden. Deze ‘apostelen’ en ‘profeten’ willen gediend worden  en zij lopen finaal uit de pas met de gewone menselijke behoeften. Zij zijn vergeten  dat het grootste ambt of positie in het Koninkrijk van God is die van dienaar.  Nederigheid is het kenmerk van grootheid in de ogen van God. Hoogmoed komt  voor de val!

Ondertussen vergaan onze mensen en moeten zij leven op een half- Evangelie of een totaal uitgeklede Bijbel. Zij zijn moe geworden van al de glans zonder kracht, al het “gejuich zonder wolken”, ze zijn moe geworden van alle verhaaltjes die zij op zondag na zondag opgedist krijgen. De toestand in ons land is morbide en zij weten niet dat God dit duizenden jaren geleden reeds in de Bijbel beschreven heeft. Hun vaktheologen zeggen immers dat de profeten alleen voor hun tijd geprofeteerd hebben. Al wat sommigen nu doen is hopen op het beste en wachten op de zogenaamde de “geheime opname van de gemeente” die hen uit alle zorgen zal verlossen. De zichzelf aangestelde bestuurders der Kerken zeggen: God heeft geen plan voor deze aarde, alles moet geestelijk verklaard en verstaan worden. Zij bepleisteren Gods volk met “losse kalk”.

Kerkelijke leeraars zijn losse kalk en Baälpiesters geworden

De grootste oorzaak van het geestelijke verrotting’s proces in de Christenwereld van vandaag, komt door al die valse profeten, en leeraren die met werken met hun godsdienst van pleisterwerk van ‘losse kalk’. Zij verkondigen hun eigen ideeën, en niet het Woord van God. Het gevolg is dat wij een samenleving hebben die totaal van God is afgevallen. De Here spreekt Zich scherp uit tegen deze verleiders of Baälpiesters.

Ezechiël 13:2-12:“Mensenkind, profeteer tegen de profeterende profeten Israels en zeg tot hen die naar eigen inzicht profeteren: hoort het woord des Heren. Zo zegt de Here Here: Wee de dwaze profeten, die hun eigen geest volgen, zonder iets geschouwd te hebben. Als vossen in bouwvallen zijn uw profeten, Israel. Gij zijt niet op de bressen gaan staan en gij hebt geen muur opgetrokken om het huis Israels, opdat het op de dag des Heren zou kunnen standhouden in de strijd. Bedrieglijke dingen en leugenachtige waarzeggerij hebben zij geschouwd, die zeggen: zo luidt het woord des Heren, terwijl de Here hen niet gezonden heeft; en dan wachten zij nog op de vervulling van het woord! Hebt gij dan geen bedrieglijk gezicht geschouwd en leugenachtige waarzeggerij gesproken, toen gij zeidet: zo luidt het woord des Heren, terwijl Ik niet gesproken had? Daarom, zo zegt de Here Here, omdat gij bedrieglijke dingen gesproken en leugen geschouwd hebt, daarom zie, Ik zal u! luidt het woord van de Here Here. Mijn hand zal zijn tegen de profeten die bedrieglijke dingen schouwen en leugen waarzeggen; tot de kring van mijn volk zullen zij niet behoren, in het boek van het huis Israels niet ingeschreven worden, en in het land Israels niet komen, en gij zult weten, dat Ik de Here Here ben. Omdat, ja omdat zij mijn volk hebben doen dwalen door te zeggen: vrede! Zonder dat er vrede is; Als het een muur bouwt, zie, dan bepleisteren zij die met kalk; Zeg tot hen die met kalk pleisteren: toch zal hij vallen! Er zal een stromende regen komen, en gij, hagelstenen, zult neervallen, en een stormwind zal losbreken. Als dan de muur gevallen is, zal dan niet tot u gezegd worden: waar is de kalk waarmee gij gepleisterd hebt?”

Pleisteren met ‘kalk’ is de eigenmachtige uitleg van de Schrift, God heeft het zo niet gezegd. Het zijn satans verzinsels. Zij verklaren de Schrift zonder de Heilige Geest. Zij zijn dwaas die predikanten, zij spreken vanuit hun eigen zienswijzen, die niet Schriftuurlijk verantwoord kan worden. De Here heeft hen niet gezonden, maar zij verkondigen wel valsheid in Zijn Naam. In de verzen 11-15 van ditzelfde hoofdstuk spreekt God van een storm die Hij zal sturen om de ‘losse pleisterlaag’ te laten afvallen. Laat het snel gebeuren dat die storm over ons land zal razen, om de mensen te ontnuchteren zodat zij beseffen dat zij velen jaren voorzien werden van ‘pleisterwerk’ van de menselijke theologie. De kerkelijke wereld heeft zoveel meningen waarvan zij belijdenisgeschriften gemaakt hebben. Maar dit zonder de hulp en leiding van de Heilige Geest, en hebben deze werken boven de Bijbel geplaatst. Recentelijk zijn er drie Protestantse Kerken samen gegaan, alle drie hebben weer water bij de wijn gedaan, en nu is de wijn zeer schraal geworden en dient nu alleen nog voor de show. Eén van Israëls zwaarste zonden was de vermenging van de ware godsdienst met baäl aanbidding. Samenwerkingsverbanden met de Roomse kerk, Moslims en andere godsdiensten zijn niet nieuw meer. Het zijn leringen van mensen – die satanisch geïnspireerd zijn. Het probleem van ons volk ligt erg voor de hand, als zij de Baäldienst en de Baälpriesters van hun eigen politieke en Europese leiders niet naar hun zin maken, zij de godsdienstoorlog aan ons volk zullen verklaren.

Micha 3:5: “Zo zegt de Here aangaande de profeten die mijn volk verleiden; die, als zij iets  met hun tanden te bijten krijgen, heil verkondigen, maar tegen hem die hun niets in de mond steekt, de oorlog uitroepen.”

Deze Europese leiders onder aanvoering van de “één wereld leiders” hebben in hun handvest vastgelegd. Dit kan men tussen de regels lezen. “Wij zullen de Europese volken van Noordwest-Europa verbasteren, godsdienstig als zowel fysiek, er moet één gemengd ras en één godsdienst overblijven, waar de joden een flinke vinger in de pap krijgen. Daarom wie de regels niet naleven zullen wij persoonlijk elimineren. (Gerechtelijk vervolgen enz) Daarom is racisme en antisemitisme de ernstige overtreding. Maar hoe kan een Israël volk zoals Nederland – anti-semitistisch zijn, zij zijn toch afstammelingen van de Uitverkoren geslachtlijn van Sem, dat kunnen joden niet van zichzelf zeggen. Het woord anti in het Grieks betekent toch “in plaats van”. Willen de joden onze plaats niet innemen? En is de Here God niet diegene die Israël heeft uitverkoren, niet per Wet de opdracht gegeven om Heilig te zijn, m.a.w. Apart van andere volken te blijven. Wie hanteert nu valsheid om hun eigen recht te verkrijgen?

 Wij die Gods Woord recht snijden? Of die Baäl priesters met hun gelijkheidstheologie?

De vaktheologen hebben de volgende leringen in de kerken gebracht. 1e. De Leer van Isébel, geestelijke hoererij. 2e. De leer der Nicolaïten die Gods kinderen in klassen verdeelt, in geestelijken en leken en heersen over de gewonen lidmaten. 3e. De leer van Beleam die rassenvermenging bepleit Op deze punten zullen wij op een later moment uitvoerig terug komen. De vaktheologen zeggen dat de leken de Bijbel niet zelf kunnen lezen en verklaren. De predikant of priester moet dit voor hen doen. Deze zogenaamde geestelijken worden op platvormen gezet en vereerd. Hun uitleg van de Schrift wordt niet bevraagtekend, zij hebben immers gestudeerd en zijn ‘verheven’ boven de gemiddelde mens. Jesaja zegt van hen het volgende:

Jesaja 9:15:“De leiders van dit volk waren verleiders en wie zich leiden lieten, werden op een doolweg gebracht.”

Luister maar naar hun preken, zij stemmen overeen met Roomse priesters. De Bijbel en zijn boodschap zijn ondergeschikt aan de jood Calvijn en zijn kerkleer (waarin opgenomen zijn de belijdenisgeschriften, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtsche leer). De dominee of priester wordt niet alleen in zijn studeervertrek voorbereid voor zijn taak; maar hij ontvangt ook evolutielessen waarin vooral de klem wordt gelegd op zijn lichaamstaal vanaf het ogenblik dat hij de spreekstoel in zwarte toga bestijgt.

Hoofdthema van zijn preek handelend bijna altijd zonder uitzondering over bekering, bekering en nogmaals bekering. Maar toch wordt het een prediker ten strengste verboden om zijn gemeente te vragen of iemand van hen zich werkelijk bekeerd heeft. De enkeling die dit wel in zijn dienst gewaagd heeft, heeft het lelijk aan de stok gekregen, want zulke dingen zijn niet stichtelijk; zo mag een gemeente lid, wat vanaf de preekstoel gezegd wordt, beamen met een halleluja, of amen. Want het is belangrijk dat er een plechtige vroomheid heerst tijdens de dienst. De atmosfeer in een kerk is nooit echt ontspannen; een mens is zich gedurig bewust van zichzelf, van elk hoestje, en om je ongemak te verbergen kijkt men naar de predikant die eerbied uitstraalt. Zijn bewegingen zijn plechtig en overwogen.

Vele predikers hebben zich laten scholen om op de juiste manier hun stem te gebruiken, om het publiek te behagen, soms op een vaderlijke manier bestraffend, dit geheel in de stijl van, hoe overtuig ik de mensen. Er zijn nog maar zeer weinigen die vanuit hun hart het Woord van God met vuur verkondigen, zonder angst te hebben dat zij hun schaapjes zullen verliezen en hun broodwinning kwijtraken. Vele decennia waren burgemeesters, notarissen en dominees, de notabelen van een dorp, het waren mensen met gezag. In Elia’s tijd, waren het de baälpriesters die de godsdienst onder controle hadden, de echte ware profeten werden vervolgd en vermoord, zo’n zelfde soort godsdienst hebben wij nu in onze dagen. Maar gelukkig waren nog 7000 die trouw gebleven waren, maar daarentegen waren 850 die destijds Gods volk overheersten.

1 Koningen 19:18 “Ook heb Ik in Israel doen overblijven zeven duizend, alle knieën, die zich niet gebogen hebben voor Baal, en allen mond, die hem niet gekust heeft.”

In de tijd van Jeremia en Ezechiël was de tempel volledig in handen van de Baälpriesters. Leest gerust de hoofdstukken 8-10 van beide profeten. Jeremia werd ook wreed vervolgd door deze priesters toen hij hen waarschuwden. Zelfs de Israëlieten zeiden tegen hem: zij zullen naar hem en God niet luisteren. In Ezechiël 9 lezen wij hoe God weer de tempel met geweld gezuiverd heeft door een man met witte klederen en een inktpot aan zijn heup. Bij de eerste komst van de Gezalfde, was de tempel nog steeds onder controle van de Edomieten die als joden bekend stonden, en Zijn strijd was zoals wij nu weten, tegen de gevestigde “Kerk” Deze vervolgde Hem, en ook Zijn moord werd vanuit de tempel tegen Hem en zijn volgelingen bedacht en uitgevoerd. Bij de tweede komst van de Gezalfde Koning van Israël zal het niet veel anders zijn, vele vaktheologen zullen voor hem de kerkdeur sluiten, zoals dat nu al het geval is. Men moet goed opletten dat men niet door de bekoring en beïnvloeding van deze predikers laat misleiden, zeker niet als zij succes hebben. De Here zelf zal hun slippen oplichten en hun schande laten zien.

Jeremia 13:26:“Ja, Ik zelf zal uw slippen omhoog tillen tot aan uw aangezicht, zodat uw schande wordt gezien.”

Want dit zijn de kerken die vooroplopen met dingen zoals ”je kan de Bijbel niet letterlijk nemen, en God heeft geen uitverkoren volk meer, Hij heeft nu een kerk die bestaat uit lieden uit alle volken, stam en natie, ongeacht hun ras.” Als zij spreken van schapen (Israëls naam bij uitstek) dan spreken zij van christenen. Het goede zaad is nu ook het bekeerde satans zaad, de niet geredde mensen zijn het onkruid: Gods volk zijn de joden, en er wacht ons zeven jaar verdrukking voordat de opname van de gemeente gaat beginnen. De lijst van valse leerstelling is eindeloos.

Ga weg uit hun midden!

2 Korinthiërs 6:17 “Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine.”

De Baäldienst staat tegenover de dienst aan de ware God van Israël. Zij hebben geen enkel excuus. Het volk van God is zo ernstig misleid dat zij niet de waarheid kunnen zien. Het is immers een “andere Jezus” en een “andere Geest”en een “ander Evangelie” die aan hen verkondigd wordt. Veel kinderen van God – ik noem hen geen christen, want velen noemen zichzelf christenen maar weten niet wat dit woord betekent – vele zijn gefrustreerd omdat zij in hun hart weten dat er iets fout zit. Er moet iets meer zijn dan de algemene, aanvaarde prediking van vandaag. In hun harten weten zij dat zeer wel. Ons genetisch bewustzijn kan niet alles aanvaarden wat vandaag gebracht en verkondigd wordt.

Met alle propagandamiddelen, geld en pogingen om de heidenen te bekeren om hen allen op één lijn te krijgen met de neus naar één kant is totaal mislukt, integendeel ze zijn in opstand gekomen. Zwarte leiders in Afrika vertellen zendelingen dat zij moeten ophouden met hun bekeringsdrang, want hun volk is teruggekeerd naar hun oorspronkelijke roots, namelijk de religie van de voorouderverering. Dus de zogenaamde geweldige gepropagandeerde regenboognatiën is een verloren zaak geworden.

Het werk van zendingskerken met hun zoetsappige geestelijke dagboekjes, die de markt daar overstromen is alleen een geldmakerij en is zelfs het papier niet waard waar het op gedrukt staat. Het is in dit huidige samenraapsel van kerken alleen een menselijke uitbuiting van hun emotionele toestand, maar zij willen ook een centje mee verdienen. Hun zogenaamde waarheden die zij verkondigen is niets anders dan ‘losse kalk’ Niemand wordt geconfronteerd of uitgedaagd met de Waarheid, het gaat alleen over een ‘lieve Jezus’ evangelie. Het is alleen maar liefde wat de klok slaat, zij willen bij de zwarten in een goed blaadje komen te staan, onze kerken zijn kerken zonder ruggengraad geworden. Geen één uitgezonderd. Daarentegen is de Heilige Geest de Geest van openbaring. Hij is sedert Adam bezig om Godsplan progressief – beetje voor beetje, regel voor regel alles te openbaren. Ons geslacht heeft al meer openbaringen en licht ontvangen als vorige geslachten. De Geest vertelt ons de gehele waarheid.

Johannes 15:26 “Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen.”

Al de waarheden die verloren zijn gegaan of zijn verdraaid en gesluierd geraakt zijn door de valse Kerk is nu bezig om geopenbaard te worden. Wij kunnen bij de Bijbel niets bijvoegen of weglaten.

Openbaring 22:18-19 “En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!”

Wij kunnen de openbaring van waarheden ontvangen die al lang verloren geraakt zijn, of verkeerd vertaald zijn. Want wat verborgen is zal geopenbaard worden.

Lucas 8:17 “Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen.”

De vraag aan u is het volgende; stelt u zich onder diegenen die God ernstig zoekt? Want mensen willen vandaag alleen leeraren die hun gehoor strelen en kunnen de gezonde leer niet verdragen.

2 Timotheüs 4:3 “Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen.”

Deze leeraren houden van de gezellige sociale aanpak – wat heerlijk voor het oor is. Na het lezen van deze uitgewerkte Bijbelstudie heeft u geen verontschuldiging meer voor God. Hij zal u ter verantwoording nemen. Het zal u een hoge prijs kosten om dit na te leven. Wanneer je erg dicht bij een  bijennest komt kan men verwachten dat je gestoken kan worden. Zoekers naar de  Waarheid zullen vervolgd gaan worden te willen van de waarheid, op dezelfde  manier als de gelovigen voor ons.

De Romeinse heersers hebben Christen voor de  leeuwen geworpen, met pek ingesmeerd, in brand gestoken om als verlichting te  dienen voor hun feesten. Later heeft de Roomse kerk het van hen overgenomen, en  hebben op hun buurt 50 Miljoen mensen door vervolging en terechtstelling  omgebracht. Er is nog altijd een vervolging ingesteld voor diegenen die de waarheid van God willen herstellen. De Hervormers werden gedood. De valse Ezau-joden hebben de Romeinen gebruikt om de Here Jezus te laten kruisigen, en met Hem al diegenen die Hem in Zijn Waarheid zijn gevold. Men kan niet stil zitten, wij moeten de waarheid verkondigen. Moge de Here, de God van Abraham, Isaäk en Jacob u verlichte ogen geven om de waarheden van dit boek te onderzoeken. U zult uw identiteit ontdekken en begrijpen dat u anders bent dan de heidenen.

Het Oude Testament zal voor u opengaan. U zult het Nieuwe Testament gaan begrijpen. De Bijbel en de God van de Bijbel zal voor u een nieuwe betekenis krijgen. Na het begrepen te hebben, houdt het niet voor uzelf. Maar verkondig dit!

Kolonel G. J. van Loon Evangelist voor het verloren Huis van Israël.

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

  Over mezelf

  In 2011 kwam ik in aanraking met de Israël Waarheid. Ik heb daarvoor vele kerken en bijeenkomsten bijgewoond. Maar toch besefte ik dat er iets niet klopte. Dankzij Kolonel G.J. van Loon, die helaas in 2018 is overleden, kwam ik tot ontdekking hoe ik de Bijbel moest lezen. De Bijbel is niet langer een gesloten boek voor mij waardoor alle woorden in de Bijbel logisch te verklaren zijn. Ik leerde dat de Bijbel een geschiedenisboek is door en voor Israël!


  Volg mij op:

  Heb je deze artikelen al gelezen?


  De opname der gemeente – De grootste misleiding in kerkelijke geschiedenis
  De verborgen wortels van de Sefardim en Asjkenazith joden
  Aan wie overvloeit de genade?
  Abrahams Zaad: Nu en voor altijd?
  De puddingtest
  Hoe weten we wanneer een verlosser komt?
  Waarom de Oude Blanke Rijken Vielen
  Verbindingen door middel van de Tong
  Het vinden van het etnische lanceerplatform
  Het volk van Dale, de Kalash
  >