Verloren tien stammen – Een belangrijke onthullin­g


Door: Sjouke van der naalt

Het zal voor een ieder die intensief de Bijbel bestudeert, heel snel duidelijk worden dat de natie Israël, een belangrij­ke rol in het raadsbe­sluit van God speelt. Het plan van God met Israël en de wereld wordt belangrijker naarmat­e de Wederkomst van Christu­s nadert. Alle Bijbel onderzoekers zijn het met elkaar eens, dat de komst van Jezus Chris­tus voor de deur staat. Dit is ook de enige hoop voor de we­reld, anders zal de mens zichzelf vernie­ti­gen.

Voor de meeste mensen betekent de naam “Israël” on­middellijk “jood”. En dit is een ernstig­ misverstand, want dit is niet wat de Bijbel ons leert. Na de dood van Salomo, is het Twaalf Stammen Israël, verdeeld in twee groepen, namelijk de Tien Stammen onder Jerobeam, met Samaria als hoofdstad en de Twee Stammen (Juda en Benjamin), met Jeruzalem als hoofdstad. Eerstgenoem­de, heeft ook als “Huis van Israël” bekend gestaan, of als het Noordelijk Konink­rijk en laatstge­noemde als het “Huis van Juda”, of het Zuidelijk Konink­rijk.

Wij geloven, dat elke eerlijke zoeker naar de Waarhei­d, tot een belangrijke ontdekking zal komen, namelijk: dat de kern van de Westerse blanke Protes­tantse natiën van vandaag, de letterlijke afstammelingen van die verloren Tien Stam­men van Israël zijn. Dit is, wat wij hoofdzakelijk met deze studie willen bewij­zen.

Deze waarheid is de sleutel tot een beter begrip van de profetie en het ganse plan van God. Omdat deze waarheid verborgen gebleven is, is er grote verwarring ontstaan, aangaande het rassenprobleem, die niet alleen Zuid Afrika treft, maar de gehele wereld. Zolang algemeen aanvaard wordt, dat de jood alleen Israël is, zal deze verwarring voortduren. De belangrij­ke onthul­ling die onze Blank­e Westerse Protestantse Bescha­ving wacht, is dat WIJ het VOLK van GOD zijn!

Zoals de heidenen in de dagen van de Bijbel, Israël wilden verdelgen, zodat het geen natie meer zou zijn, zo willen zij vandaag de dag dit met ons doen.

Psalm 2:1-3 “Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de macht­hebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!”

Die natiën, over wie wij in de Bijbel lezen,  moeten vandaag nog steeds hun nakome­lingen op de aarde hebben, met min of meer dezelfde karakter­trekken en eigen­schappen. Precies zo moeten deze natiën ergens vandaan komen en moeten dus ook in de dagen van de Bijbel hebben bestaan, alleen onder andere namen. Kijk welke natiën in de Bijbel tegen Israël, het Volk van God waren en welke natiën vandaag tegen de christe­lijke natiën van het Westen zijn en u zult ontdekken dat beiden, de moderne afstammelingen, van die heidenen (de niet Israël volken), van de Bijbel en de hedendaagse nakomelingen van Israël dezelfde volkeren zijn.

Psalm 83:2-9 “O God, houd U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie, uw vijanden tieren uw haters steken het hoofd op: zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraad­slagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam Israël  (geen Jood) niet meer wordt gedacht. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten: de tenten van Edom en de Ismaëlieten. Moab en de Hagrieten. Gebal, Ammon en Amelek. Filistea met de inwoners van Tyrus: zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun”.


Er staat ons een grote onthulling te wachten

Jesaja 25:7 “En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omslui­ert, en de bedek­king waarme­de alle volken be­dekt zijn­”.

De Twaalf Stammen van Israël, ve­rdeeld in twee afzonder­lijke natiën.

Gedurende de tijd van de Koningen Saul, David en Salomo, waren al de Twaalf Stammen verenigd onder één koning. In 1 Koningen 11 en 12 lezen we echter, dat zij verdeeld zijn in twee afzonderlijke natiën.

Jerobeam was koning geworden, over de Tien Stammen in het Noorden van Palestina. Deze zijn bekend als het “Huis van Israël” en Rehabeam was koning geworden, over de stammen van Juda en Benjamin, in het Zuiden van Palestina. Deze zijn bekend als het “Huis van Juda”.

De klacht van God, tegen Salomo, waardoor die verdeling na zijn dood is ont­staan, was dat Salomo het bevel van God, om zich niet met de volken rondom hem te vermen­gen, verbroken had.

 

1 Koningen 11:2 “Behorende tot die volken, van wie de Here tot de Israëlieten had gezegd: Gij zult u met hen niet inla­ten, voor­waar, zij zouden uw hart meevoe­ren achter hun goden, haar hing Salomo met liefde aan”.

En omdat hij dus dit verbond en de inzettingen van de Here niet gehouden heeft.

1 Koningen 11:11 “Toen zeide de Here tot Salomo: Omdat het zo met u gesteld is, dat gij mijn ver­bond en mijn inzet­tin­gen, die Ik u geboden had, niet in acht genomen hebt, zal Ik voorze­ker het koninkrijk (Twaalf Stammen) van u afscheu­ren en het uw knecht geven”.

Let goed op, dat de straf hiervoor zou zijn, dat de Here het “Koningschap van hem zou afscheuren en dit aan zijn knecht zou geven”. De Tien Stamme­n wordt dus het Koning­schap of Koninkrijk genoemd:  dit  is  erg  belangrijk!

De profeet  Ahia, heeft Jerobeam, de dienstknecht van Salomo, alleen in het veld aangetroffen, zijn nieuwe mantel genomen, deze in Twaalf stukken gescheurd en het volgende gezegd:

1 Koningen 11:31 “Hij zeide tot Jerobeam: Neem voor u tien stukken, want zo zegt de Here, de God van Israël: zie, Ik ga het koninkrijk van Salomo afscheuren, en Ik geef u de tien stammen”

1 Koningen 11:35 “Maar Ik zal het koninkrijk uit de hand van zijn zoon nemen, en u de tien stammen geven”.

En in 1 Koningen 11:37 en 38, worden de Tien Stammen, Israël genoemd.

In Psalm 114:2, wordt Juda, Gods heiligdom ge­noemd en Israël (de Tien Stammen), Zijn rijksgebied.

Na de dood van Salomo, heeft deze verdeling onder zijn zoon Reha­beam, die hem was opgevolgd, plaatsgevonden, zoals we in 1 koningen 12 lezen. Hij wilde aan het verzoek van het volk, om de belas­ting te verlich­ten, niet voldoen, maar heeft dit juist verzwaard. Daaro­m hebben de Tien Stammen gerebel­leerd, zijn van het “Huis van David” weggegaan en hebben het Noordelijk Koninkrijk onder Jerobe­am gesticht.


Want door mij is deze zaak geschied.

Die verdeling wordt beschreven in:

1 Koningen 12:19-24 “Aldus werden de Israëlieten van Davids huis afvallig tot op de huidige dag. Zodra geheel Israël gehoord had, dat Jerobeam terugge­keerd was, hadden zij hem ontboden naar de volksvergadering en hem koning gemaakt over geheel  Israël. Niemand volgde het huis van David dan de stam Juda alleen. Toen Rehabeam te Jeruzalem was gekomen, riep hij het gehele huis van Juda en de stam Benjamin bijeen; honderd tachtigduizend strijdba­re jonge mannen, om te strijden tegen het huis van Israël en het koningschap terug te brenge­n aan Rehabeam, de zoon van Salomo. Maar het woord Gods kwam tot Semanja, de man Gods. Zeg tot Rehabeam, de koning van Juda, en tot het gehele huis van Juda en Benjamin en de rest van het volk: zo zegt de Here: gij zult niet optrekken en niet strijden tegen uw broeders, de Israëlie­ten. Keert terug, ieder naar zijn huis, want door Mij is deze zaak geschied. Toen luisterden zij naar het woord des Heren en begaven zich volgens het woord des Heren op de terugweg”.

Rehabeam wilde de Tien Stammen met geweld weer terugbren­gen, maar God heeft de profeet Semanja naar hem gestuurd, om hem te zeggen, dat hij dit niet moest doen, want de zaak is van de Here gekomen. De verdeling was dus een beschikking van God en dit met één groot doel, zoals wij zullen zien. Nergens in de Bijbel lezen wij, dat zij ooit weer herenigd zijn.

In 2 Koningen 17:6-7, 18, 22-23, lezen wij hoe de Tien Stammen in het jaar 721 voor Christus, in ballingschap weggevoerd zijn naar Assyrië, in het Noorden, vanwaar zij nooit meer als geheel zijn teruggekeerd.

2 Koningen 17:6-7 “In het negende jaar van Hosea nam de koning van Assur Samaria in; hij voerde Israel in ballingschapnaar Assur en deed hen wonen in Chalach, aan de Chabor, de rivier van Gozan en in de steden der Meden. Dit nu is geschied, omdat de Israelieten gezondigd hadden tegen de Here, hun God, die hen uit het land Egypte geleid had, uit de macht van Farao, de koning van Egypte, en omdat zij andere goden hadden vereerd”.

2 Koningen 17:18 “Daarom was de Here zeer vertoornd geworden op Israël en had hen voor zijn aangezicht verwijderd; niets bleef er over dan alleen de stam van Juda”.

2 Koningen 17:22-23 “Zodat de Israëlieten wandelden in al de zonden die Jerobeam begaan had; zij weken daarvan niet af, totdat de Here Israël van voor zijn aange­zicht verwij­derde, zoals Hij gesproken had door al zijn knech­ten, de profeten. En Israël werd uit zijn land in ballingschap weggevoerd naar Assur, tot op de huidige dag”

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Over mezelf

In 2011 kwam ik in aanraking met de Israël Waarheid. Ik heb daarvoor vele kerken en bijeenkomsten bijgewoond. Maar toch besefte ik dat er iets niet klopte. Dankzij Kolonel G.J. van Loon, die helaas in 2018 is overleden, kwam ik tot ontdekking hoe ik de Bijbel moest lezen. De Bijbel is niet langer een gesloten boek voor mij waardoor alle woorden in de Bijbel logisch te verklaren zijn. Ik leerde dat de Bijbel een geschiedenisboek is door en voor Israël!


Volg mij op:

Heb je deze artikelen al gelezen?


De opname der gemeente – De grootste misleiding in kerkelijke geschiedenis
De verborgen wortels van de Sefardim en Asjkenazith joden
Aan wie overvloeit de genade?
Abrahams Zaad: Nu en voor altijd?
De puddingtest
Hoe weten we wanneer een verlosser komt?
Waarom de Oude Blanke Rijken Vielen
Verbindingen door middel van de Tong
Het vinden van het etnische lanceerplatform
Het volk van Dale, de Kalash
>